20 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de Directeurs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt,

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 9, 39, 4°, en 40;

Op de voordracht van de Leidend Ambtenaar en de Adjunct-Leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad,

Besluiten :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1. De functiebeschrijvingen van de Directeurs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de daaruit voortvloeiende profielvereisten worden bij dit besluit bepaald.

HOOFDSTUK II. - Directeur van de Algemene diensten

Afdeling 1. - Functiebeschrijving

Art. 2. De Directeur van de Algemene diensten, onverminderd de opdrachten en taken die hem worden toevertrouwd door het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, hierna genoemd « het besluit houdende het statuut » :

 1. superviseert en coördineert de activiteiten van de in artikel 4, 1°, van het besluit houdende het statuut bedoelde diensten en zorgt voor de goede werking ervan;

 2. oefent het gezag uit over de attachés van de onder 1° bedoelde diensten; hij staat hun verloven en afwezigheden toe;

 3. neemt de verantwoordelijkheid op op het vlak van kwaliteit en termijn voor het door de onder 1° bedoelde Diensten uitgevoerd werk;

 4. verzekert het administratieve beheer van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 5. verzekert de opvolging van de door het SELOR georganiseerde vergelijkende selectieproeven en taalexamens;

 6. verzekert de planning en het beheer van de vorming van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 7. beheert de loopbaan van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 8. concipieert en implementeert de evaluatiemiddelen van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 9. verzekert de contacten met de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt.

  Afdeling 2. - Vereiste kwalificaties

  Onderafdeling 1. - Kennissen

  Art. 3. De ambtenaar van rang A1 die zich kandidaat stelt voor de betrekking van Directeur van de Algemene Diensten dient houder te zijn van een brevet in personeelsbeleid, behalve indien hij in het bezit is van een universitair diploma.

  In dit geval, dient hij in het bezit te zijn van één van de diploma's die toegang verlenen tot de graden van rang A 1, bedoeld in het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

  Onderafdeling 2. - Vaardigheden

  Art. 4. De ambtenaar van rang A1 die zich kandidaat stelt voor de betrekking van Directeur van de Algemene Diensten dient te beschikken over :

 10. de bekwaamheid tot onderhandelen en samenwerken;

 11. de bekwaamheid om, met de ter beschikking gestelde middelen, de bij de wettelijke en reglementaire bepalingen of door zijn hiërarchie opgelegde opdrachten en taken uit te voeren of doen uit te voeren;

 12. de bekwaamheid tot plannen van de werkzaamheden van de directie : op efficiënte wijze prioriteiten bepalen en aangeven welke acties nodig zijn om de gestelde doelen op korte en lange termijn te realiseren;

 13. besluitvaardigheid : zich eenduidig kunnen uitspreken en zelfstandig beslissingen kunnen nemen;

 14. de bekwaamheid om zich mondeling uit te drukken op een vlotte en gestructureerde manier alsook over zeer goede redactionele eigenschappen beschikken;

 15. leidinggevende vaardigheden.

  HOOFDSTUK III. - Directeur voor de Gezondheidszorg

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 5. De Directeur voor de Gezondheidszorg :

 16. superviseert en coördineert de activiteiten van zijn Directie en zorgt voor de goede werking ervan;

 17. oefent het gezag uit over het personeel van zijn Directie; hij staat de verloven en afwezigheden toe aan dit personeel;

 18. neemt de verantwoordelijkheid op op het vlak van kwaliteit en termijn voor het door zijn Directie uitgevoerd werk;

 19. past de wetgevingen en de reglementeringen toe in het kader van de zorgverstrekking binnen en buiten de ziekenhuizen, de gezondheidsopvoeding en de preventieve geneeskunde, door :

  1. het analyseren van de verslagen van de inspectiebezoeken en de administratieve uitvoering ervan;

  2. de programmatie-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT