20 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt,

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 9, 39, 4°, en 40;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikel 3, 1°;

Op de voordracht van de Directieraad van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-sie van Brussel-Hoofdstad,

Besluiten :

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De functiebeschrijvingen van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de daaruit voortvloeiende profielvereisten worden bij dit besluit bepaald.

Art. 2. Overeenkomstig het ministerieel besluit van 11 juni 2009 tot vaststelling van het organogram van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, worden binnen de Diensten van het Verenigd College de contractuele personeelsleden verdeeld als volgt :

 1. Directie van de Algemene diensten :

  Dienst Economaat en Informatica :

  Conciërge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  Onderhoudspersoneel . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 2. Directie van de diensten voor ondersteuning van de besluitvorming :

  Inspectiedienst :

  Geneesheer-gezondheidsinspecteur . . . . . . . . . 1

 3. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn :

  Medisch verantwoordelijke voor studies . . . . . . 1

  Administratief verantwoordelijke voor studies . . . 1

  Geneesheer-onderzoeker . . . . . . . . . . . . . . 1

  Wetenschappelijke attaché . . . . . . . . . . . . . 4

  TITEL II. - Contractuele personeelsleden bij de Directie van de Algemene diensten Dienst Economaat en Informatica

  HOOFDSTUK I. - Conciërge

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 3. De conciërge wordt belast met onder meer de volgende taken :

 4. 's ochtends en 's avonds, de opening en de sluiting van de toegangsdeuren van het gebouw;

 5. 's avonds na sluiting van de toegangsdeuren van het gebouw, controleren en overgaan tot het doven van de lichten en het afzetten van de elektrische apparaten (fotokopieerapparaten,...),..., in de kantoren en dienstlokalen;

 6. één keer per dag volledig vegen en één keer per week, volledig schuren met behulp van schoonmaakmiddelen, van de trottoirs en straatgoten;

 7. één keer per dag bij voorkeur 's ochtends, volledig schoonmaken met water van de voorportalen, de sporen van vingers op de deuren, deurglazen en spiegels oppoetsen, volledig schoonmaken met water van de liften, het stofvrij maken van de toegangsdeuren van het gebouw (de buiten- en binnenkant) en van de brievenbussen;

 8. twee keer per maand, schoonmaken met water en oppoetsen van het marmer in de voorportalen en het schoonmaken van de toegangsdeuren van het gebouw (de buiten- en binnenkant);

 9. om de twee maanden, schoonmaken van de lichten in de voorportalen, trappenhuizen en gangen;

 10. buiten- en binnendragen van de containers met vuilnis, op de dagen waarop Net Brussel voorbijkomt, en de containers en de vaste standplaats van die afvalcontainers, evenals de ingangsrijstroken net houden;

 11. bij sneeuw overgaan tot sneeuwopruiming van de trottoirs en van de parkeerplaatsen alsmede manoeuvreerruimtes, 's ochtends en telkens wanneer dat noodzakelijk blijkt;

 12. alle kleine gebruikelijke diensten aanvaarden die van de onder 15° bedoelde verantwoordelijken uitgaan (sleutels, pakjes, diverse inlichtingen,...);

 13. de attaché verantwoordelijk van het economaat inlichten over de gebeurlijke beschadigingen of het ongeschikte gebruik van de uitrustingen door personeelsleden of bezoekers;

 14. de brievenbussen, de deurklinken,..., herstellen, de lampen, stoppen, plaatjes, namen, bellen van het gebouw en de kantoren vervangen;

 15. de kleine werkingsproblemen van het gebouw herstellen, de aandacht van de attaché, verantwoordelijke van het economaat, vestigen op de grotere werken die dienen te worden uitgevoerd, en, in het algemeen, elke dysfunctie van de installaties van het gebouw melden en voorzien in de meest dringende maatregelen met het oog op het behoud van de ongeschonden toestand ervan;

 16. de vertegenwoordigers van de externe bedrijven of organen die met werkzaamheden of controles (ruitenwassers, ambtenaren belast met het opnemen van de gas- of elektriciteitsmeters) zijn belast, begeleiden;

 17. de voorraden van het onderhoudspersoneel beheren;

 18. alleen de Leidend Ambtenaar en de attaché, verantwoordelijk van het economaat, kunnen hem belasten met de uitvoering van andere taken, volgens de interne behoeften van het gebouw en zonder dat dit hem materiële of morele schade berokkent.

  Afdeling 2. - Vereiste kwalificaties

  Onderafdeling 1. - Kennissen

  Art. 4. De kandidaat voor de betrekking van conciërge bij de dienst Economaat en Informatica dient niet in het bezit te zijn van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT