20 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de assistenten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt,

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 9, 39, 4°, en 40;

Op de voordracht van de Directieraad van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad,

Besluiten :

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De functiebeschrijvingen van assistent bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de daaruit voortvloeiende profielvereisten worden bij dit besluit bepaald.

Art. 2. Overeenkomstig het ministerieel besluit van 11 juni 2009 tot vaststelling van het organogram van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, worden binnen de Diensten van het Verenigd College de betrekkingen van assistent verdeeld als volgt :

 1. Directie van de Algemene diensten :

  1. Dienst voor personeelsbeleid . . . . . . 1

  2. Dienst Economaat en Informatica . . . . . 1

  3. Taaldienst . . . . . . . . . . . . . . . 1

 2. Directie Gezondheidszorg . . . . . . . . . 1

 3. Directie Welzijnszorg . . . . . . . . . . 1

 4. Directie Boekhouding en Begroting. . . . . 1

 5. Directie van de diensten voor ondersteuning van de besluitvorming :

  Inspectiedient . . . . . 8

 6. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn . . . . . 1

  TITEL II. - Assistenten bij de Directie van de Algemene diensten

  HOOFDSTUK I. - Dienst voor personeelsbeleid

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 3. De assistent bij de Dienst voor personeelsbeleid :

 7. staat de attaché van de Dienst bij voor het dagelijkse administratief beheer van de dossiers van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 8. staat de attaché van de Dienst bij voor het beheer van de administratieve en geldelijke loopbanen van het personeel van de Diensten van het Verenigd College.

  In dit kader, voert hij onder meer de contacten met de centrale dienst der vaste uitgaven van de FOD Financiën;

 9. staat de attaché van de Dienst bij voor zijn contacten met de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College;

 10. stelt de nodige brieven op betreffende de onder 1° en 2° bedoelde taken.

  Afdeling 2. - Vereiste kwalificaties

  Onderafdeling 1. - Kennissen

  Art. 4. De kandidaat voor de betrekking van assistent bij de Dienst voor personeelsbeleid dient in het bezit te zijn van een diploma van graduaat/bachelor « maatschappelijk assistent » of van graduaat/bachelor in de arbeidswetenschappen.

  Onderafdeling 2. - Vaardigheden

  Art. 5. De kandidaat voor de betrekking van assistent bij de Dienst voor personeelsbeleid dient te beschikken over :

 11. de bekwaamheid tot samenwerken;

 12. de bekwaamheid om, met de ter beschikking gestelde middelen, de bij de wettelijke en reglementaire bepalingen of door zijn hiërarchie opgelegde opdrachten en taken uit te voeren;

 13. de bekwaamheid tot plannen van de werkzaamheden van zijn dienst : op efficiënte wijze prioriteiten bepalen en aangeven welke acties nodig zijn om de gestelde doelen op korte en lange termijn te realiseren;

 14. besluitvaardigheid : zich eenduidig kunnen uitspreken en zelfstandig beslissingen kunnen nemen;

 15. de bekwaamheid om zich mondeling uit te drukken op een vlotte en gestructureerde manier alsook over zeer goede redactionele eigenschappen beschikken.

  HOOFDSTUK II. - Dienst Economaat en Informatica

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 6. De assistent bij de Dienst Economaat en Informatica :

 16. beheert dagelijks, onder het toezicht van de attaché van de Dienst, de voorraden, de bestellingen en de facturen, in verband met de noden van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 17. stelt, onder het toezicht van de attaché, de bestelbons en de dienstenovereenkomsten op voor de gebouwen en de materialen van de Diensten van het Verenigd College;

 18. houdt, onder het toezicht van de attaché, de inventaris bij van de roerende en onroerende goederen alsmede het gebruik van de begroting bestemd voor de werkingskosten van de Diensten van het Verenigd College;

 19. stelt de nodige brieven op voor de uitvoering van de onder 1° tot 3° bedoelde taken.

  Afdeling 2. - Vereiste kwalificaties

  Onderafdeling 1. - Kennissen

  Art. 7. De kandidaat voor de betrekking van assistent bij de dienst Economaat en Informatica dient in het bezit te zijn van een diploma van graduaat/bachelor « directiesecretariaat » of van graduaat/bachelor in de bestuurswetenschappen.

  Onderafdeling 2. - Vaardigheden

  Art. 8. De kandidaat voor de betrekking van assistent bij de dienst Economaat en Informatica dient te beschikken over :

 20. de bekwaamheid tot samenwerken;

 21. de bekwaamheid om, met de ter beschikking gestelde middelen, de bij de wettelijke en reglementaire bepalingen of door zijn hiërarchie opgelegde opdrachten en taken uit te voeren of doen uit te voeren;

 22. de bekwaamheid tot plannen van de werkzaamheden van de dienst : op efficiënte wijze prioriteiten bepalen en aangeven welke acties nodig zijn om de gestelde doelen op korte en lange termijn te realiseren;

 23. besluitvaardigheid : zich eenduidig kunnen uitspreken en zelfstandig beslissingen kunnen nemen;

 24. over zeer goede redactionele eigenschappen beschikken.

  HOOFDSTUK III. - Taaldienst

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 9. De assistent bij de Taaldienst gaat, onder het toezicht van de attaché van de Dienst, over tot de vertaling, bij voorrang naar zijn moedertaal, van de voorontwerpen van ordonnantie, besluit van het Verenigd College, ministerieel besluit en omzendbrief alsmede van de notulen van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, opgericht bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gecoördineerd op 19 februari 2009, hierna...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT