20 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de adjuncten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt,

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 9, 39, 4°, en 40;

Op de voordracht van de Directieraad van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-sie van Brussel-Hoofdstad,

Besluiten :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De functiebeschrijvingen van adjunct bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de daaruit voortvloeiende profielvereisten worden bij dit besluit bepaald.

Art. 2. Overeenkomstig het ministerieel besluit van 11 juni 2009 tot vaststelling van het organogram van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, worden binnen de Diensten van het Verenigd College de betrekkingen van adjunct verdeeld als volgt :

 1. Directie van de Algemene diensten :

  Dienst voor personeelsbeleid . . . . . . . . . . 1

 2. Directie Gezondheidszorg . . . . . . . . . . . 3

 3. Directie Welzijnszorg . . . . . . . . . . . . 4

 4. Directie Boekhouding en Begroting . . . . . . 1

 5. Directie van de diensten voor ondersteuning van de besluitvorming :

  Dienst Infrastructuur . . . . . . . . . . . . . . 3

 6. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn . . . 1

  HOOFDSTUK II Adjunct bij de Directie van de Algemene diensten

  Dienst voor personeelsbeleid

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 3. De adjunct bij de Dienst voor personeelsbeleid :

 7. verzekert dagelijks, onder het toezicht van de attaché en de assistent van de Dienst, het administratieve beheer van de dossiers van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 8. beheert, onder het toezicht van de attaché en de assistent van de Dienst, de administratieve en geldelijke loopbanen van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 9. beheert de archieven van de Dienst;

 10. stelt de nodige brieven op voor de uitvoering van de onder 1° en 2° bedoelde taken.

  Afdeling 2. - Vereiste kwalificaties

  Onderafdeling 1. - Kennissen

  Art. 4. Onverminderd de toepassing van de artikelen 93, 94 en 96 van het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, hierna genoemd « het besluit houdende het statuut », dient de kandidaat voor de betrekking van adjunct bij de Dienst voor personeelsbeleid in het bezit te zijn van een diploma of eindgetuigschrift van de hogere secundaire technische school (afdeling kantoorwerk) uitgereikt na een cyclus van drie jaren secundaire studiën, met vrucht, door een inrichting van technisch onderwijs of van een einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet van het zesde jaar van beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan (afdeling kantoorwerk) of van een brevet of eindgetuigschrift uitgereikt na afloop van de hogere cyclus van een beroepsafdeling (kantoorwerk) verbonden aan een inrichting voor technisch onderwijs.

  Onderafdeling 2. - Vaardigheden

  Art. 5. De kandidaat voor de betrekking van adjunct bij de Dienst voor personeelsbeleid dient te beschikken over :

 11. de bekwaamheid tot samenwerken;

 12. de bekwaamheid om, met de ter beschikking gestelde middelen, de bij de wettelijke en reglementaire bepalingen of door zijn hiërarchie opgelegde opdrachten en taken uit te voeren;

 13. de bekwaamheid tot organiseren van de werkzaamheden van zijn dienst : bijhouden van de dossiers en agenda en organisatie van de rangschikking van de dossiers en archieven;

 14. zich eenduidig kunnen uitspreken en zelfstandig beslissingen kunnen nemen;

 15. over zeer goede redactionele eigenschappen beschikken.

  HOOFDSTUK III. - Adjuncten bij de Directie voor de Gezondheidszorg

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 6. Onverminderd het tweede lid, de adjuncten bij de Directie voor de Gezondheidszorg :

 16. behandelen, onder het toezicht van de attachés en de assistent van de Directie, de dossiers betreffende de programmering en de erkenning van de :

  1. bicommunautaire algemene, chronische en psychiatrische ziekenhuizen;

  2. bicommunautaire rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen;

  3. bicommunautaire initiatieven voor beschut wonen;

  4. bicommunautaire diensten voor geestelijke gezondheidszorg;

  5. bicommunautaire dagverzorgingscentra;

  6. bicommunautaire diensten voor thuiszorg.

 17. bereiden, onder het toezicht van de attachés en de assistent van de Directie en op basis van de door de onder 1° bedoelde inrichtingen ingediende aanvragen en van de door de inspectiedienst opgestelde verslagen, de dossiers houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT