29 MEI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Regering de mogelijkheid moet worden geboden om zo efficiënt mogelijk te werken; dat deze bepalingen bijgevolg onverwijld in werking moeten treden;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 29 mei 2008;

Gelet op artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister-President,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een artikel 2bis toegevoegd aan het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, luidend als volgt :

« Op de voordracht van de Minister-President, kan de Regering iedere Minister die lid is van ofwel het College van de Franse Gemeenschapscommissie, ofwel de Regering van het Waalse Gewest, ofwel de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en die tot de Franse taalrol behoort, uitnodigen om één van haar vergaderingen bij te wonen.

De Voorzitter van de Franse Gemeenschapscommissie wordt systematisch uitgenodigd om de vergaderingen van de Regering van de Franse Gemeenschap bij te wonen.

De in de eerste en tweede leden bedoelde ministers hebben de hoedanigheid van « geassocieerde Minister ». Ze komen niet in aanmerking voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT