12 DECEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële sancties bedoeld in de artikelen 188 en 190 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikelen 188 en 190;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 maart 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op het advies van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), gegeven op 27 mei 2013;

Gelet op het advies van de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse Steden en Gemeenten)", ontvangen op 22 mei 2013;

Gelet op advies nr. 53.921/2/V van de Raad van State, gegeven op 11 september 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur du Logement" (Hoge Huisvestingsraad), gegeven op 17 april 2013;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. de Minister : de Minister van Huisvesting;

 2. de Administratie : het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie;

 3. het programma : Het voor (drie jaar) geldend actieprogramma inzake huisvesting bedoeld in artikel 188 van het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen;

 4. de beheerder : de vastgoedbeheerder zoals omschreven in artikel 1, 23°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen;

 5. de openbare woningen : de transitwoningen, de integratiewoningen, de sociale en middelgrote woningen, met inbegrip van de sociale en middelgrote woningen die sinds tien jaar verkocht zijn, de woningen die door een instelling met sociale doeleinden of door een openbare huisvestingsmaatschappij beheerd of gehuurd worden, de woningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Huisvestingsfonds voor Kroostrijke Gezinnen in Wallonië) beheerd worden, de woningen die door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap beheerd worden, de woningen opgericht in het kader van een "Community Land Trust" en de al dan niet sociale serviceflats beheerd door een beheerder.

  Art. 2. § 1. Elke gemeente moet de volgende doelstellingen bereiken :

 6. 10 procent openbare woningen op haar grondgebied;

 7. een transitwoning voor 5 000 inwoners met een minimum van twee transitwoningen vanaf 31 december 2016.

  De gemeente die over minder dan 5 procent openbare woningen beschikt op haar grondgebied moet er bovendien voor zorgen dat minstens een woning per jaar door een instelling met sociale doeleinden of door een openbare...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT