11 AUGUSTUS 2010. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart

De Minister van Begroting,

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid artikel 9, § 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 431 van 5 augustus 1986,

Besluit :

Artikel 1. De heer MORRE, Jan, stafdirecteur Budget en Beheerscontrole bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt ontheven uit zijn functie van afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart.

Art. 2. De heer STERCKX, Steven, attaché van Financiën...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT