Financiën en Begroting Benoeming van een regeringsafgevaardigde bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Bij b

Benoeming van een regeringsafgevaardigde bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 wordt mevrouw Greta Mentens aangewezen als regeringsafgevaardigde van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, hierna OPZ Geel te noemen.

Aan de heer Marc Ruelens wordt eervol ontslag...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT