18 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de EPPO (European and mediterranean plant protection organization)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 11 april 2011 tot opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 april 2011;

Overwegende dat artikel 5/3 van het financieel reglement van de EPPO bepaalt dat voor 2011 de bijdrage van België, die is gerangschikt in categorie 6 van het barema der bijdragen, vastgesteld wordt op 65.160 euro en dat datzelfde artikel voorschrijft dat de betaling van deze bijdrage moet gebeuren vóór eind maart 2011;

Overwegende dat België sinds 18 april 1951 deel uitmaakt van de EPPO en dat de bevoegde dienst Plantenbescherming tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bijdrage van vijfenzestigduizend honderd zestig euro (65.160 EUR), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54 van de begroting van de Federale Overheidsdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT