26 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Maasverdrag

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het « Maasverdrag » dat omgezet werd door de wet van 6 oktober 2005 « Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Scheldeverdrag; 2° Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002 »;

Overwegende dat de 2003 vergadering van het MAasverdrag verdragsluitende partijen bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft;

Overwegende dat de 2010 vergadering van het Maasverdrag beslist heeft dat de 2011 bijdrage van het Koninkrijk België 2.236 euro zal inhouden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 april 2011;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een verplichte toelage van 2.236 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT