Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen., de 14 mai 2002

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 2. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op ÈÈn miljoen, of een veelvoud van ÈÈn miljoen.

De verkoopprijs van een biljet is bepaald op 1,25 EUR. "

Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 3. Per hoeveelheid van een miljoen uitgegeven biljetten is het aantal loten vastgesteld op 228 112. Er zijn 2 loten van 25.000 EUR, 10 loten van 2.500 EUR, 100 loten van 250 EUR, 1 000 loten van 25 EUR, 2 000 loten van 12,50 EUR, 20 000 loten van 5 EUR en 205 000 loten van 2,50 EUR. "

Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:

" Art. 4. In een afgebakende zone van de biljetten bevindt zich een rooster van 9 vakjes gelegen op 3 horizontale lijnen, "rijen" genaamd, en op 3 verticale lijnen, "kolommen" genaamd. Elke lijn telt 3 vakjes, net zoals de 2 diagonalen van het rooster. In elk van de 9 vakjes staat, gekozen onder twee mogelijke afbeeldingen, een afbeelding die een voorwerp voorstelt dat naargelang het thema van de betrokken uitgifte verschilt. Onder het bedoelde rooster staat in Arabische cijfers een wisselend bedrag, gekozen onder de in artikel 3 vermelde lotenbedragen.

De zone, bedoeld in het eerste lid, is bedekt met een ondoorzichtige laag die de deelnemers moeten afkrassen.

Winnend is, met uitsluiting van elk ander biljet, het biljet waarvan de 3 op een rij, een kolom of een diagonaal liggende vakjes, een afbeelding van een identiek voorwerp hebben. In voorkomend geval komt het bedrag van het toegewezen lot overeen met het bedrag vermeld onder het rooster, bedoeld in het eerste lid.

Het rooster van een winnend biljet bevat altijd maar ÈÈn winnende rij, ÈÈn winnende kolom of ÈÈn winnende diagonaal. "

Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden " De loten van ÈÈn miljoen frank en van 25.000 euro zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij in de Belliardstraat 25-33, te Brussel. " vervangen door de woorden " De loten van 25.000 euro zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij. "

Art. 5. Artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT