Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Mijnheer Maxime BERNARD, geboren te Montigny-le-Tilleul op 3 maart 1992, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot (1) de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse II in de installaties vermeld onder artikel 3.1.c) van het ARBIS, de inrichtingen van klasse II en III waarbij de taken betreffende de fysische controle van artikel 23.1.5.b) van hetzelfde reglement zijn toevertrouwd aan Be.Sure (KBO 0683.813.673) en (2) aan de uitvoering van de opdrachten als deskundige klasse T2 gelinkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen in de klasse 7, welke niet gekarakteriseerd zijn als splijtstoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen in de ondernemingen waar de taken betreffende de fysische controle vermeld in artikel 23.2.6.b) van het ARBIS zijn toevertrouwd aan Be.Sure (KBO 0683.813.673).

Deze erkenning is geldig van 18 mei 2021 tot 6 mei 2024.

Mijnheer Stefan COOLS, geboren te Antwerpen op 30 oktober 1986, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt (1) tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse II in de weesbrongevoelige inrichtingen en in de inrichtingen van klasse II (inclusief klasse IIA) en III waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd (2) tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse T1 gelinkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, met inbegrip van deze welke gekarakteriseerd zijn als splijtstoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen, in ondernemingen waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.2.6.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd.

Deze erkenning is geldig van 18 mei 2021 tot 17 mei 2027.

Mijnheer Simon ARITS, geboren te Genk op 5 april 1996, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT