25 APRIL 2004. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden (en experten) van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, inzonderheid op artikels 2 en 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 2003, inzonderheid artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 december 1998, 25 november 1999, 14 maart 2000, 24 juni 2000, 7 november 2000, 14 februari 2001, 22 oktober 2001, 29 november 2002, 31 januari 2003 en 14 februari 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame ontwikkeling, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend :

- de heer F. Sonck, directeur-generaal, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

- Mevr. N. Henry, wetenschappelijk adviseur, POD Wetenschapsbeleid;

- Mevr. R. Vandeputte, diensthoofd, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

- de heer J. Verschooten, commissaris-adjunct, Federaal Planbureau;

- de heer O. Ryckmans, adviseur, FOD Budget en Beheerscontrole;

- de heer M. Roman, verantwoordelijke Directie Mobiliteit, FOD Mobiliteit en Vervoer;

- de heer J. De Beenhouwer, eerste adviseur, FOD Binnenlandse Zaken;

- Mevr. D. De Brucq, eerstaanwezend inspecteur, FOD Sociale Zekerheid;

- de heer P. Drogart, adviseur, FOD Personeel en Organisatie;

- de heer J. Theetaert, luitenant-kolonel, Ministerie van Landsverdediging;

- de heer L. De Leebeeck, adviseur, FOD Justitie;

- de heer P-P. Hermoye, eerstaanwezend ingenieur, Regie der Gebouwen.

Art. 2. Eervol ontslag als expert bij de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling wordt verleend aan :

- de heer E. Baudhuin, adjunct-adviseur, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie,

- de heer H. Hernalsteen, ingenieur, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (voorheen federaal ministerie van Middenstand en Landbouw);

- de heer D. Vander Beke, adjunct-adviseur, expert bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT