20 NOVEMBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden van kandidaat- industrieel ingenieur en industrieel ingenieur

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op artikel 43 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 november 1996 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap om de graden van kandidaat industrieel ingenieur en industrieel ingenieur toe te kennen;

Overwegende dat de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de adjunct-secretaris en de leden benoemd moeten worden voor een periode van twee jaar door de Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort,

Besluit :

Artikel 1. Tot voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden van kandidaat industrieel ingenieur en industrieel ingenieur worden benoemd:

Voorzitter : De heer QUOIRIN Marcel, Ere-inspecteur van het Hoger Onderwijs.

Ondervoorzitter : De heer ALEXANDRE Robert, Directeur-Voorzitter van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman ».

Secretaris : De heer MAIRE Raymond, Ere-hoogleraar aan de Haute Ecole catholique du Luxembourg « Blaise Pascal »

Adjunct-secretaris : De heer HANSON Georges, Ere-hoogleraar aan de Haute Ecole « Rennequin Sualem »

Coördinatoren van de kandidatuurexamens :

De heer MAESFRANCX Paul, werkleider aan de Haute Ecole de la Communauté française « Paul-Henri Spaak »

De heer HUMBLET Frédéric, meester-assistent aan de Haute Ecole de la Communauté française « Paul-Henri Spaak »

Als administratieve hulp, het administratief personeel van de Haute Ecole de la Communauté française « Paul-Henri Spaak »

Art. 2. Tot lid van deze examencommissie worden benoemd :

1ste CYCLUS

1ste kandidatuur

Franse Gemeenschapsonderwijs en officieel gesubsidieerd onderwijs

ARNOULD Guy

BOUTARA Aïcha

BRICHARD Huguette

BRUWIER Paul

COOSEMANS Luc

COPPIN Robert

DARTOIS Maurice

DECAP Jacques

DEGROOT Wily

DEVAL Philippe

DOUCET Jean-Alphonse

GREGOIRE Pierre

GRETRY Jean

HANSON Georges

HUMBLET Frédéric

KARELLE Serge

LAHOUSTE Jean-Philippe

LEBRUN Christian

LIEVENS Robert

MAERTENS Edmond

MAESFRANCX Paul

MAIRESSE André

MURET Jean-Pierre

SEVERS Thierry

TUTS Geneviève

VANLEUGENHAGHE Claude

VAN KRIEKEN Michel

Vrij gesubsidieerd onderwijs

ANSIEAU Franz

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT