17 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2008 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van een verzoek om advies of toelating voor het uitvoeren van een klinische proef of een experiment;

Gelet op de begroting voor het jaar 2010 van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten die aan de wet van 23 december 2009, houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 bijgevoegd is, inzonderheid op artikel 526-070;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juli 2010;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bijdragen bedoeld in artikel 30, § 1 en 2, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, geïnd voor het jaar 2008, bedragen in totaal 2.199.748,62 euro.

Het resterende bedrag zoals bedoeld in artikel 30, tweede lid, van dezelfde wet bedraagt in totaal 1.155.497,82 euro.

De toegekende punten voor dezelfde periode in de zin van artikel 30, § 4, derde tot zevende lid, van dezelfde wet bedragen samen in totaal 1.725,7 punten.

De waarde van een punt bedraagt, overeenkomstig artikel 30, § 4, achtste lid, van dezelfde wet, 669,60 euro.

Art. 2. Het totaalaantal punten toegekend aan elk ethisch comité, voor de bedoelde periode, alsook het totaalbedrag van de daaruit voortvloeiende subsidie, rekening houdend met de waarde zoals bedoeld in het vorige artikel, worden opgesomd in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

De aangegeven totaalbedragen zullen rechtstreeks door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten worden overgemaakt op het rekeningnummer opgegeven door de begunstigde.

Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,

Mevr. L. ONKELINX

Bijlage

Instellingen - InstitutionsAdres- AdressePCCPPlaats- LieuPunten- PointsBedrag- MontantSTEDELIJK ZIEKENHUIS ROESELAREBUGSESTEENWEG 908800ROESELARE0,5334,80C.H.R. NAMURAVENUE ALBERT Ier 1855000NAMUR53348,01RHMS BAUDOURRUE LOUIS CATY 1367331BAUDOUR42678,41ZIEKENHUISNETWERK...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT