12 NOVEMBER 2007. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken,

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, inzonderheid op artikel 9, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 2007;

Overwegende dat onmogelijk kan worden voldaan aan de voorwaarde van artikel 2, ß 1, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid omdat niet alle voordragende instanties beschikken over voldoende personeelsleden met de vereiste deskundigheid om voor elke kandidatuur minstens ÈÈn man en ÈÈn vrouw voor te dragen,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen tot lid van het ErkenningscomitÈ voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik :

 1. als deskundigen van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :

  - de heer Herman Fontier, voorzitter;

  - de heer Maarten Trybou;

  - Mevr. Anneke De Cock;

 2. als deskundige van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :

  - de heer Robert Huysman;

 3. als deskundigen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid :

  - Mevr. Christiane Vleminckx;

  - Mevr. Chantal Vervaet;

 4. als deskundige van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen :

  - de heer Alain Dubois;

 5. als deskundige van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie :

  - de heer Luc Pussemier;

 6. als deskundige van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg :

  - Mevr. Barbara Stilmant;

 7. als deskundige van het Brusselse Gewest :

  - Mevr. VÈronique Brouckaert;

 8. als deskundige van het Vlaamse gewest :

  - Mevr. Annie Demeyere;

 9. als deskundige van het Waalse gewest :

  - de heer Michel De Proft.

  Art. 2. Worden aangewezen tot plaatsvervangend lid van het ErkenningscomitÈ voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik :

 10. als deskundigen van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT