30 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999, inzonderheid op artikel 39, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde,

Besluit :

Artikel 1. Onderstaande artsen worden erkend als stagemeester in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT