Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. De dringende redenen van algemeen belang zijn aangetoond voor de toekenning van de stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de globale vergunningen met betrekking tot volgende handelingen en werken :

 1. volgende handelingen en werken voor de inrichting van de infrastructuren en onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Brussels South :

  1. wat betreft de luchthaven Luik-Bierset :

   - de uitbreiding van de vrachtzone Noord voor de vliegtuigparkings en de toekomstige vrachthallen;

   - de randweg en de zuidelijke taxibaan;

   - de vestiging van de vierde tank van het oliepark;

   - het TGV-vrachtstation;

   - de uitbreiding van de voertuigenparking bezuiden de autosnelweg;

   - het toekomstige kantoorgebouw;

  2. wat betreft de luchthaven Charleroi-Brussels South :

   - de verlenging van de baan, met inbegrip van de oprijwegen en de verlenging van de noordelijke taxibaan daartussen in;

   - de verkeerstoren en de radar;

   - de uitbreiding van de vliegtuigparking;

   - de aanleg van de ontdooiingsruimtes;

   - de wegverbinding R3-luchthaven;

   - de ringweg en de zuidelijke taxibaan;

   - de uitbreiding van het luchthavenstation;

   - de uitbreiding van de voertuigenparking;

   - het spoorwegstation en de spoorwegeninfrastructuren;

 2. ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale overheid, het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de N.M.B.S., de handelingen en werken op het grondgebied van het Waalse Gewest in verband met het GEN;

 3. in het kader van de uitvoering van het gewestelijk structuurplan (deel 3, punt 1.4), aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999, de handelingen en werken in verband met de structurerende openbaar-vervoersmodi voor Charleroi, Luik, Namen en Bergen;

 4. de ontbrekende schakels in het wegen- en waterwegennet op het grondgebied van het Waalse Gewest van het trans-Europese vervoersnet bedoeld in Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet.

  Art. 2. Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, beoogd zijn in artikel 84 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, wordt de vergunning verstrekt door de Regering of haar gemachtigde op de wijze en met de voorwaarden vastgesteld in artikel 127 van hetzelfde Wetboek, met inbegrip van de wijzen en voorwaarden waarvan sprake in § 3 van dat artikel.

  Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, een vestiging betreffen in de zin van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, wordt artikel 13, lid 2, van dat decreet toegepast.

  In afwijking van leden 1 en 2 wordt de vergunningsaanvraag waarvan het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT