13 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, wat betreft de invoering van een steunregeling voor nuttige groene warmte

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1 en artikel 8.7.2;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2011;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, gegeven op 23 augustus 2011;

Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 29 september 2011;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 30 september 2011;

Gelet op het advies nr. 53.647/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1.1.1, § 2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. er wordt een punt 3/1° ingevoegd dat luidt als volgt :

  3° /1 Algemene Groepsvrijstellingsverordening : verordening EGnr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, en alle latere wijzigingen;

  ;

 2. er wordt een punt 11° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

  11° /1 bruto thermisch vermogen : het door de constructeur in de technische specificaties van de installatie vermelde maximaal thermisch vermogen, met uitsluiting van het ingaand thermisch vermogen;

  ;

 3. in punt 23° worden de woorden « dan warmtekrachtkoppeling » opgeheven;

 4. er wordt een punt 72° /1 en 72° /2 ingevoegd, die luiden als volgt :

  72/1° nuttige groene warmte : thermische energie die voor ruimteverwarming of -koeling of als proceswarmte wordt aangewend, en die wordt geproduceerd uit organisch-biologische stof als vermeld in artikel 6.1.16, § 1, eerste lid, 6° of in de opsomming van de organisch-biologische stoffen onder artikel 6.1.16, § 1, eerste lid, 7° om aan een economisch aantoonbare vraag te voldoen;

  72/2° nuttige-groenewarmte-installatie : een installatie, gelegen in het Vlaamse Gewest die nuttige groene warmte opwekt en waarbij het geheel of een gedeelte van de in de installatie opgewekte warmte niet wordt gebruikt in een kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallatie of waarbij het geheel of een gedeelte van de in de installatie gebruikte warmte niet afkomstig is van een kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallatie;

  ;

 5. er wordt een punt 81° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

  81/1° proceswarmte : warmte of koude die voor een bepaald proces wordt opgewekt, behalve voor de opwekking van elektriciteit;

  .

  Art. 2. Aan titel VII van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk IV toegevoegd, dat luidt als volgt :

  HOOFDSTUK IV. - Ondersteuning van nuttige groene warmte

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt in hoofdstuk IV, toegevoegd bij artikel 2, een artikel 7.4.1 tot 7.4.4 toegevoegd, die luiden als volgt :

  Afdeling I. - Algemene bepalingen

  Art. 7.4.1. § 1. Onder de voorwaarden vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en in dit besluit wordt steun toegekend aan nuttige-groenewarmte-installaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW gelegen in het Vlaamse gewest voor zover er voor die installatie geen groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend.

  De steun bedraagt maximaal 1 miljoen EUR per investeringsproject. De Vlaamse Regering kan hiervan afwijken indien rekening houdend met dit maximum het voorziene budget niet volledig benut zou worden.

  De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale steun op basis van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor dat jaar ingeschreven middelen.

  § 2. De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie en toegewezen via een call-systeem.

  De minister lanceert minstens om de zes maanden een call.

  De minister bepaalt per call het maximale steunbedrag waarvoor projecten kunnen geselecteerd worden. De call wordt voorafgaandelijk als mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

  § 3. Per call kan hoogstens één steunaanvraag per installatie worden ingediend.

  § 4. Wanneer door een uitbreiding van een steungerechtigde nuttige-groenewarmte-installatie een bijkomende capaciteit voor de productie van nuttige groene warmte van meer dan 1 MW wordt bekomen, kan deze uitbreiding, mits deze voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 7.4.2, in aanmerking komen als nieuwe nuttige-groenewarmte-installatie. De nuttige groene warmte geleverd door deze nieuwe nuttige-groenewarmte-installatie moet gemeten worden met behulp van meetapparatuur die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 7.4.2, § 2.

  § 5. Het steunmechanisme en de steunhoogte worden in 2015, en vervolgens om de twee jaar, geëvalueerd voor wat betreft nieuw in te dienen steunaanvragen.

  § 6. Projecten die niet in aanmerking komen voor de toekenning van de steun omwille van een uitputting van het door de minister bepaalde maximale steunbedrag, vermeld in paragraaf 2, kunnen altijd bij een volgende call een nieuwe principeaanvraag als vermeld in artikel 7.4.3, indienen. Zij kunnen daarbij de reeds ingediende principeaanvraag herbevestigen, indien de gegevens nog actueel zijn. In dat geval blijft als indientijdstip het tijdstip behouden waarop de eerste principeaanvraag ontvankelijk werd verklaard.

  Afdeling II. - De voorwaarden voor toekenning van de ondersteuning

  Art. 7.4.2. § 1. In afwijking van artikel 7.4.1, § 1, eerste lid wordt de steun niet verleend aan een aanvrager die behoort tot een doelgroep waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

  Warmte die wordt toegepast voor het aandrijven van een absorptiekoelmachine wordt in geen geval beschouwd als nuttige groene warmte.

  Er kan geen steun worden toegekend aan nuttige-groenewarmte-installaties die gebruik maken van directe luchtverwarming voor de verwarming van gebouwen, die geen woon- of kantoorgebouwen zijn.

  De steun wordt alleen toegekend aan installaties waarvoor de uitgaven gerelateerd aan de bouw of aan de vernieuwing van de installatie dateren van na...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT