Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt. Beslissingen van de VREG omtrent leveringsvergunningen Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasma

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt. Beslissingen van de VREG omtrent leveringsvergunningen

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 8 maart 2006 met betrekking tot de hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas van SPE NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 14 april 2004 (BESL-2006-14)

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt,

Gelet op artikel 16 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt,

Gelet op artikel 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt,

Overwegende :

Dat SPE NV, hierna genoemd de aanvrager , op 14 oktober 2005, bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt, hierna genoemd de VREG , ingevolge de controlewijziging waarbij de aanvrager betrokken is, een aanvraag heeft ingediend tot hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas, die haar oorspronkelijk toegekend werd bij beslissing van de VREG van 14 april 2004, gekend onder de referte BESL-2004-20;

Dat de aanvrager in zijn aanvraagdossier heeft gemeld dat de maatschappelijke zetel van de aanvrager van adres gewijzigd is;

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij blijft voldoen aan de voorwaarden van Titel III, Hoofdstuk I van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt,

Beslist :

Artikel 1. De leveringsvergunning voor aardgas die door de VREG aan SPE NV met maatschappelijke zetel te Regentlaan 47, 1000 Brussel, toegekend werd op 14 april 2004 wordt ingevolge de controlewijziging waarbij SPE NV betrokken is, hernieuwd. Deze hernieuwde vergunning vervangt de op 14 april 2004 aan SPE NV toegekende leveringsvergunning.

De leveringsvergunning is geldig voor een onbepaalde termijn.

Art. 2. De aanvrager zal spontaan, ten laatste op 31 mei van elk kalenderjaar en voor de eerste maal op 31 mei 2006, en verder na elke aanvraag van de VREG, de informatie verschaffen bedoeld in Titel III, Hoofdstuk VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt.

Art. 3. De beslissing tot hernieuwing van de leveringsvergunning zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in de daartoe geigende publicaties van de VREG.

Brussel, 8 maart 2006.

Voor de VREG :

De Voorzitter,

Andr Pictoel.

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT