20 DECEMBER 2002. - Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 20 september 2002 tot vaststelling van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs wordt bekrachtigd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,

P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

M. VANDERPOORTEN

_______

Nota

(1) Zitting 2002-2003.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI