9 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van een effectenonderzoek over het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 60/8 en 55/7-8) met het oog op de opneming van een ontginningsgebied te Bastenaken (Arloncourt) en een bosgebied te Houffalize (Tailles)

De Waalse Regering,

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2007 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2005;

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op de artikelen 1, 22, 23, 25, 32, 35, 36, 42 tot 46;

Gelet op het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan, aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 1980 tot opstelling van het gewestplan Bastenaken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2007 tot herziening van het gewestplan Bastenaken en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een ontginningsgebied te Bastenaken (Arloncourt) en een bosgebied te Houffalize (Tailles);

Overwegende dat bij hetzelfde besluit de Waalse Regering de ontwerp-inhoud van het effectonderzoek betreffende het voorontwerp tot herziening van het gewestplan heeft aangenomen en de Minister van Ruimtelijke Ordening ermee belast heeft in verband met dat ontwerp de adviezen in te winnen van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" (Waalse Raad voor het Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling), en het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat voornoemde adviezen op 6 augustus 2007 zijn aangevraagd;

Overwegende dat de adviezen uitgebracht door de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire", op 24 augustus 2007, en door de "Conseil wallon pour le Développement durable", op 28 augustus 2007, geen enkele bijzondere wijziging van de ontwerp-inhoud van het door de Regering op 27 juni 2007 aangenomen effectenonderzoek inhouden;

Overwegende dat het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu geen advies uitgebracht heeft binnen de in de artikelen 4, 2°, en 42, vierde lid, van het Wetboek bevolen termijnen; dat dat advies dus geacht wordt gunstig te zijn;

Overwegende dat de op 27 juni 2007 goedgekeurde ontwerp-inhoud van het effectenonderzoek van het gewestplan bijgevolg niet gewijzigd of aangevuld moet worden en de definitieve inhoud van het onderzoek kan zijn;

Overwegende dat de inhoud van het effectenonderzoek in bijlage bij dit besluit de draagwijdte van het voorgeschrevene van artikel 42, lid 2, van het Wetboek dan ook ruimer omschrijft, waarbij omvang en graad van nauwkeurigheid aangegeven worden van de informatie die in het onderzoek moet voorkomen ten opzichte van de specificiteit van het voorontwerp van herziening;

Overwegende dat het effectenonderzoek van het plan betrekking zal hebben op het geheel van de elementen bedoeld in het voorontwerp van het gewestplan;

Overwegende dat de procedure voor de herziening van het gewestplan Bastenaken onverwijld verdergezet dient te worden door de bepalingen van artikel 42, lid 2, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium uit te voeren;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

Besluit :

Artikel 1. Er is reden om een effectenonderzoek uit te voeren over het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 60/8 en 55/7-8) met het oog op de opneming van een ontginningsgebied te Bastenaken (Arloncourt) en een bosgebied te Houffalize (Tailles).

Art. 2. De omvang en de nauwkeurigheidsgraad van de gegevens die dat aangevulde effectenonderzoek bedoeld in artikel 1 dient te bevatten worden vastgesteld in de bijlage bij dit besluit met als opschrift "inhoud van het effectenonderzoek als bijlage bij dit besluit".

Art. 3. De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 november 2007.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

A. ANTOINE

BIJLAGE. - INHOUD VAN HET ONDERZOEK BETREFFENDE HET GEWESTPLAN

 1. Het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken (bladen 60/8 en 55/7-8) met aangenomen bij besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2007 bevat de opneming van een ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeente Bastenaken en een bosgebied op het grondgebied van de gemeente Houffalize.

 2. Omvang van het effectonderzoek en nauwkeurigheidsgraad van de gegevens (artikel 42, lid 2, van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium).

  2.1. Omvang.

  De herbestemming van een ontginningsgebied als bosgebied, voorzien als planologische compensatie bij de opneming van het nieuwe ontginningsgebied (artikel 46, § 1, lid 2, 3°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium) heeft tot doel het ontginningsgebied opgenomen op het vigerende gewestplan niet te ontsluiten en de feitelijke toestand te handhaven.

  Die bestemmingswijziging moet evenwel, doordat ze plaatsvindt in een Natura 2000-omtrek, in een effectenonderzoek bestudeerd worden overeenkomstig artikel 46, § 22, lid 2, van het Wetboek.

  2.2. Nauwkeurigheidsgraad van de gegevens.

  Onderstaand bijzonder bestek is een type-document waarvan de nauwkeurigheidsgraad voldoende geacht wordt krachtens artikel 42 van het Wetboek.

  De menselijke, socio-economische en milieukenmerken worden onderzocht op het niveau van de algemene territoriale context (fase 1) en op de microgeografische schaal van het studiedomein van de kwetsbaarheden en milieueisen (fase 2).

  FASE I

  HOOFDSTUK I. - Omschrijving van het voorontwerp van plan

 3. Doel van de herziening van het gewestplan (artikel 42, 1°).

  Bepaling van ligging en oppervlakte van het (de) ontginningsgebied(en) (of andere gebieden en/of omtrek(ken) opgenomen in artikel 40 van het Wetboek), opgenomen in het voorontwerp van plan, met inbegrip van de planologische compensaties.

  • exacte lokalisatie (provincie, gemeente(n), plaatsnaam, straat, bladnr. NGI, Lambert-coördinaten) en afbeelding op wegen- en topografische kaarten (1/50 000e en 1/10 000e) + orthofotoplan op 1/10 000e;

  • kadastrale percelen betrokken bij de herziening van het gewestplan en op NGI-achtergrond overgedrukt op 1/10 000e en 1/25 000e; de totale oppervlakte die het eigendom is van de aanvrager, bepalen;

  • (huidige en geplande) bestemmingen in het gewestplan (kaarten 1/10 000e en 1/25 000e); de oppervlakten van de zones waarvan de bestemming verandert (met inbegrip van de omtrekken bedoeld in artikel 40 van het Wetboek) nader bepalen.

  In voorkomend geval de bepaalde bijkomende voorschriften nader omschrijven (zie artikel 41 van het Wetboek).

 4. Identificatie en explicitatie van de doelstellingen van de herziening van het gewestplan (artikel 42, 1°).

  Doel is de doelstellingen van de Regering bedoeld in het besluit van voorontwerp van het plan voor het publiek duidelijk en begrijpelijk maken.

  Het is geen kopieerwerk en ook geen interpretatie.

 5. Kritische analyse van de verenigbaarheid van de doelstellingen van het voorontwerp ten opzichte van de relevante plannen en programma's (artikel 42, 1°).

  Die analyse dient ondere andere de controle te bevatten van de verenigbaarheid van de doelstellingen van het voorontwerp met de belangen voorgesteld in de gewestelijke regelgeving en beleidsteksten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT