Leger. - Marine Benoeming van een lager officier van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 8399 van 1 juni 2011 wordt reserveluitenant-ter-zee van de diensten M. Vander Bauwede, benoemd in de gr

Leger. - Marine

Benoeming van een lager officier van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 8399 van 1 juni 2011 wordt reserveluitenant-ter-zee van de diensten M. Vander Bauwede, benoemd in de graad van reserveluitenant-ter-zee eerste klasse, op 28...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT