30 JULI 2010. - Wet tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 2 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende :

9° effectbeoordeling : duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling, zijnde de methode voor het bestuderen van mogelijke sociale, economische en leefmilieueffecten, alsmede de effecten op de inkomsten en de uitgaven van de Staat, van een voorgesteld beleid op korte, middellange en lange termijn in en buiten België vooraleer de uiteindelijke beslissing wordt genomen.

Art. 3. In dezelfde wet wordt een hoofdstuk V/1 ingevoegd, dat de artikelen 19/1 tot 19/3 bevat, luidende :

Hoofdstuk V/1. Duurzame onwikkelingseffectbeoordeling.

Art. 19/1. § 1. Zijn onderworpen aan een voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering van een effectbeoordeling :

1° voorontwerpen van wet;

2° ontwerpen van koninklijk besluit;

3° voorstellen van beslissing onderworpen aan de goedkeuring van de Ministerraad.

Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt de Koning in welke gevallen vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in het eerste lid.

§ 2. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad regelt de Koning het voorafgaand onderzoek bedoeld in paragraaf 1.

Art. 19/2. Een effectbeoordeling vindt plaats indien het voorafgaand onderzoek bedoeld in artikel 19/1 het vereist.

Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad regelt de Koning de effectbeoordeling.

Art. 19/3. Indien niet voldaan is aan het bepaalde in de artikelen 19/1 en 19/2 kan :

1° een ontwerp van wet niet worden ingediend bij de Wetgevende Kamers;

2° een ontwerp van koninklijk besluit niet worden afgekondigd door de Koning;

3° een voorstel van beslissing niet worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT