13 SEPTEMBER 2007. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2006-2007 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Wij, Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 44;

Op voordracht van de Minister-President van de Regering, bevoegd inzake coˆrdinatie van het beleid van de Regering en gelt op de beraardslaging van de Regering van 13 september 2006,

Besluiten :

Artikel 1. De gewone zitting 2006-2007 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt gesloten.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 17 september 2007, om 23 uur.

Art. 3. De Minister-President van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT