19 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (PC 130) (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, artikel 2;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, gegeven op 3 februari 2011;

Gelet op het advies nr. 49.320/1 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidende :

Art. 2bis. § 1. In afwijking van artikel 2 en voor de tijdelijke duur als bepaald bij § 2 van dit artikel, mag bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomst geschorst worden op voorwaarde dat de schorsing ingaat op de eerste werkdag van de week en dat zij geldt :

1° hetzij voor een ononderbroken periode van volledige werkloosheid van één of twee weken.

Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

In afwijking van dit principe van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zijn volgende systemen van gedeeltelijke werkloosheid toegestaan :

a) de werkgever opteert voor een systeem van terugroepen waarbij elke werknemer die economisch werkloos werd gesteld kan worden teruggeroepen in de loop van een week werkloosheid. In dit geval zal de werkgever enkel het loon verschuldigd zijn voor de in die week werkelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT