29 NOVEMBER 2002. - Ministeriel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 13 van 4 november 2002 van de Controledienst voor de Verzekeringen die de verordening nr. 12 tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden wijzigt

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, inzonderheid op de artikelen 16, § 2, zesde lid, en 29, vierde en vijfde lid,

Besluit :

Artikel 1. Wordt goedgekeurd de verordening nr. 13 van 4 november 2002 van de Controledienst voor de Verzekeringen die de verordening nr. 12 tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden wijzigt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 november 2002.

Ch. PICQUE

Bijlage

Verordening nr.13 van de Controledienst voor de Verzekeringen die de verordering nr. 12 tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden wijzigt

De Controledienst voor de Verzekeringen,

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, inzonderheid op de artikelen 16, § 2, zesde lid, en 29, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, een laatste maal gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 januari 2002, inzonderheid de artikelen 9, 10 en 11;

Gelet op de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden;

Gelet op het advies van de Commissie voor Verzekeringen van 28 oktober 2002;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 november 1975, inzonderheid op artikel 11,

Besluit :

Artikel 1. In de verwijzing (4) van de bijlagen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 en 1.7 van de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vastelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden, wordt tussen het eerste en het tweede streepje, volgend streepje ingelast : "Rechtstreekse zaken arbeidsongevallen "wet 10 april 1971"", code : 71.

Art. 2. In de verwijzing (8) van bijlage 1.1, in de verwijzing (6) van de bijlagen 1.2, 1.5, 1.6 en 1.7 en in de verwijzing (7) van de bijlagen 1.3 en 1.4 van dezelfde verordening nr. 12, worden de woorden "Griekse drachme Grd" weggelaten.

Art. 3. In de tabel II. B. "Uitsplitsing van de technische voorzieningen en schulden naar de oorspronkelijke munt" van bijlage 2 van dezelfde verordening nr 12, worden de woorden "Griekse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT