Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 210.163 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIe Kamer, van 29 december 2010 vernietigt de artikelen 18, tweede lid, 1°, 22, § 1, t

Vernietiging door de Raad van State

Het arrest nr. 210.163 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIe Kamer, van 29 december 2010 vernietigt de artikelen 18, tweede lid, 1°, 22, § 1, tweede lid, 139, eerste lid, 1° en 4°, en tweede lid, 1°, 2° en 4°, en 198 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT