13 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA)

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 januari 2010 en van 12 december 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA), inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA);

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van het Beheerscomité van het Studie-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT