30 APRIL 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 43 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen worden de woorden « van 1 mei 2009 tot 30 april 2010 » vervangen door de woorden « van 1 mei 2009 tot 31 december 2010 ».

Art. 3. De erkenningen verleend in uitvoering van artikel 35 van dezelfde wet worden verlengd van 1 mei 2009 tot 31 december 2010.

Art. 4. In afwijking van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 juli 2009 ter uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen II » en houdende controlebepalingen, kunnen nieuwe erkenningsaanvragen uiterlijk tien werkdagen na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad worden ingediend.

Nieuwe erkenningsaanvragen worden ingediend in overeenstemming met de procedure beschreven in de artikelen 4 tot 6 van hetzelfde besluit.

In afwijking van artikel 6, § 1, derde lid van hetzelfde besluit, loopt de erkenning van de pakketten tot 31 december 2010.

Art. 5. De artikelen 2 en 3 treden in werking op 30 april 2010.

Artikel 4 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT