Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel., de 13 mars 2002

Artikel 1. Artikel 47 van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel, wordt vervangen als volgt :

" Art. 47. De huidige titularissen van de functie van opleidingsdirecteur behouden ten persoonlijke titel en tot het verstrijken van de lopende aanwijzingsperiode het voordeel van de bepalingen van artikel 48quinquies, ß 4, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. Tot de indiensttreding van de functioneel directeur van de betrokken stafdienst Personeel en Organisatie blijven ze de aan hun aanwijzing als opleidingsdirecteur verbonden bevoegdheden verder uitoefenen. ".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 december 2001.

Art. 3. Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciÎn, gegeven op 10 juli 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 juli 2001;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT