8 JULI 2011. - Decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Dienst Vastgoedakten

Art. 2. Aan artikel 94 van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt de volgende zin toegevoegd :

De Vlaamse instrumenterende ambtenaren zijn eveneens bevoegd om, in naam en voor rekening van de entiteiten die zij vertegenwoordigen, in de authentieke akten geldig kwijting te verlenen en de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van een ambtelijke inschrijving bij de overschrijving van de akte.

HOOFDSTUK 3. - Wegwerken rechtsonzekerheid op het vlak van de start van de termijnberekening

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing

Art. 3. In artikel 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « na de datum van de verzending van de aanvraag » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van de aanvraag ».

Art. 4. In artikel 346, derde lid, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1994 en 30 juni 2000 en bij het decreet van 30 juni 2000, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « na de verzending van dat bericht » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van dat bericht ».

Art. 5. In artikel 351, derde lid, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994 en bij het decreet van 30 juni 2000, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « vanaf de verzending van die kennisgeving » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van die kennisgeving ».

Art. 6. In artikel 371, van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij het decreet 21 december 2007, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bewaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en die voorkomt op voormeld aanslagbiljet, dan wel de datum van de kennisgeving van de aanslag of van de inning van de belastingen op een andere wijze dat per kohier ».

Art. 7. In artikel 373 van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « met ingang van de verzendingsdatum van het aanslagbiljet dat de aanvullende aanslag omvat » vervangen door de woorden « te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT