Koninklijk besluit betreffende de diploma's van de boekhouders. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-10-1994 en tekstbijwerking tot 30-09-1995), de 29 septembre 1994

Artikel 1. De diploma's bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, i, van het koninklijk besluit van 19 mei 1992 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder zijn de volgende :

  1. een diploma van boekhouder afgeleverd door de " Société royale Chambre belge des comptables - Bruxelles ";

  2. een diploma van kandidaat-accountant afgeleverd door de " Société royale Chambre belge des comptables - Bruxelles ";

  3. een diploma van boekhouder afgeleverd door de " Société royale Chambre belge des comptables et experts-comptables - Province de Liège du Centre liégeois de Formation permanente des Classes moyennes ".

(4° een diploma van economisch hoger onderwijs, afdeling bedrijfsmanagement, optie bedrijfsadministratie.)

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

  1. BOURGEOIS

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, gewijzigd bij de wetten van 15 juli 1985 en 30...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT