16 NOVEMBER 2007. - Verordening nr. 07/05 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 07/382

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. De buitengewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3. Volgende begrotingsartikelen zijn hoofdartikelen over de in de rechter kolom vermelde subartikelen zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4. Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel.

Art. 5. Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996.

Art. 6. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48 en 124-48 van de hoofdstukken 492 tot 499, onderling te herverdelen.

Art. 7. Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 555/121-48, 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.

Art. 8. In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven.

Art. 9. Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op artikel 650/332-01 die betrekking hebben op toelagen in het kader van het Stedenfonds aan te wenden voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT