Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij, de 16 juillet 2012

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot :

 1. de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;

 2. de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;

 3. het sluiten van overeenkomsten.

  Art. 2. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen inclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

  Art. 3. Het personeelslid dat bij ter beschikkingstelling, langere afwezigheid of om andere redenen door de administrateur-generaal tijdelijk wordt aangewezen ter vervanging of als waarnemend diensthoofd, expert, verantwoordelijken van de dienst of bekkencoördinator, beschikt over dezelfde delegaties als het betrokken vervangen personeelslid.

  HOOFDSTUK 2. - Algemene delegaties

  Art. 4. § 1. De hiernavolgende bevoegdheden van de administrateur-generaal worden gedelegeerd aan de diensthoofden, de experten en de verantwoordelijken voor de dienst van de Vlaamse Milieumaatschappij :

 4. het ondertekenen van de briefwisseling, inclusief elektronische briefwisseling, aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en aan derden met uitzondering van alle briefwisseling met de minister, de administrateur-generaal, het Rekenhof, de Interne Audit, de selector en de Inspectie van Financiën;

 5. het nemen van de leiding van de hun toevertrouwde dienst, het instaan voor de organisatie van de werkzaamheden, het goed functioneren van de dienst, uitoefenen van gezag, het zorgen voor de motivatie en de orde bij de personeelsleden binnen de geldende richtlijnen;

 6. het geven van toestemming aan medewerkers om gebruik te maken van een eigen voertuig voor dienstverplaatsingen, en het toekennen van treinvorderingen voor zichzelf en voor medewerkers;

 7. het toestaan van binnenlandse zendingen en zendingsopdrachten van 1 dag in de buurlanden aan medewerkers;

 8. inzake overheidsopdrachten binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen :

  1. het gunnen van overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) tot 10.000 euro;

  2. het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % boven het initiële gunningsbedrag. Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % boven het initiële gunningsbedrag;

  3. het doen van bestellingen op grond van een bestellingsopdracht, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van maximaal 10.000 euro.

 9. het elektronisch goedkeuren van de verantwoording wanneer medewerkers niet hebben geprikt;

 10. het ondertekenen van de staten van reis- en maaltijdvergoedingen van medewerkers;

 11. het toestaan van verlof aan medewerkers, behoudens de verloven bedoeld in artikel 8, 2°, d van dit besluit en deze bedoeld in artikel 6, 4° d van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van algemene beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden, en van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden.

  § 2. De bevoegdheden, vermeld in paragraaf 1, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door het diensthoofd, de expert of de verantwoordelijke voor de dienst met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

  In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, naargelang het geval de formule :

 12. " voor het diensthoofd, afwezig ";

 13. " voor de expert, afwezig ";

 14. " voor de verantwoordelijke voor de dienst, afwezig ".

  Art. 5. § 1. De hiernavolgende bevoegdheden van de administrateur-generaal worden gedelegeerd aan de bekkencoördinatoren, de teamverantwoordelijken en de verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij :

 15. het ondertekenen van de briefwisseling, inclusief elektronische briefwisseling, over niet principiële kwesties, aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en aan derden met uitzondering van alle briefwisseling aan de minister, de administrateur-generaal, de algemeen directeur, het Rekenhof, de Interne Audit, de selector en de Inspectie van Financiën;

 16. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de organisatie en de werking van het team of de groep personeelsleden waarvoor men verantwoordelijk is te optimaliseren en uit te voeren binnen de geldende richtlijnen;

 17. het toestaan van binnenlandse zendingen en zendingsopdrachten van 1 dag in de buurlanden aan medewerkers;

 18. het elektronisch goedkeuren van de verantwoording wanneer medewerkers niet geprikt hebben;

 19. het ondertekenen van de staten van reis- en maaltijdvergoedingen van medewerkers;

 20. het toestaan van verlof aan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT