Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2023-01-S over de bevoegdheden en de werking van het Beheersorgaan

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2023-01-S over de bevoegdheden en de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling

Op 19 juli 2023 besliste de Dienst Regulering om Infrabel, in uitvoering van een controleopdracht over de werking van het Beheersorgaan Prestatieregeling (hierna: BOPR genoemd), corrigerende maatregelen op te leggen.

Het beschikkend gedeelte van deze beslissing luidt als volgt:

Beslist de Dienst Regulering als volgt:

A. De bepalingen uit de Netverklaring over de werking en de organisatie van het BOPR zijn strijdig met artikel 49, § 1 van de Spoorcodex;

B. De bepalingen uit de Netverklaring over de werking en de organisatie van het BOPR zijn strijdig met artikel 4/2, § 1, 2° van de Spoorcodex;

C. Uit A en B volgt dat Infrabel op grond van artikel 63, § 3 van de Spoorcodex het verbod wordt opgelegd om het BOPR tarifaire beslissingen te laten nemen vanaf de datum van deze beslissing. Dit verbod omvat eveneens beslissingen over de voorstellen die op 10 maart 2022 (voorstel van financiële neutralisatie voor de prestatieregelingen 2022 en 2023) en op 27 januari 2023 (voorstel validatie nieuw PAS-document) in het BOPR gedaan werden;

D. De Netverklaring wordt in het licht van A tot en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT