15 FEBRUARI 2005. - Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 10 april 2003 houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal, de afdelingshoofden en ambtenaren van de rangen A2 en A1

 
GRATIS UITTREKSEL

De administrateur-generaal,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, inzonderheid op artikel 13, ß 2, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002;

Overwegende dat de dagdagelijkse werking van de OVAM, zowel intern als extern, te allen tijde moet worden gevrijwaard en elke discontinuÔteit in de werking van deze openbare dienst, gelet op het belang en de veelzijdigheid van de opdrachten absoluut moet worden vermeden;

Overwegende de aanduiding van de heer Eddy Wille per 1 december 2003; dat voor de goede organisatie van de afdeling een duidelijke delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal noodzakelijk is;

Overwegende de continuÔteit van de openbare dienstverlening,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van de administrateur-generaal van 10 april 2003 houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal, de afdelingshoofden en ambtenaren van de rangen A2 en A1 wordt vervangen door wat volgt :

´ Art. 3. Aan de heer Eddy Wille worden volgende taken gedelegeerd :

  1. het formuleren, de voorbereiding, de behandeling en opvolging van de dossiers inzake ambtshalve verwijdering van achtergelaten afvalstoffen;

  2. de voorbereiding, de behandeling en opvolging van de dossiers inzake ambtshalve saneringen alsmede het medeformuleren van voorstellen voor ambtshalve saneringen. Dit betreft meer bepaald de bodemsaneringsprojecten en de saneringen zelf en de nazorg;

  3. het nemen van voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen op plaatsen waar een ambtshalve verwijdering/ambtshalve sanering dient te worden uitgevoerd;

  4. het opleggen van gebruiksbeperkingen op bodems waar ambtshalve saneringen worden uitgevoerd;

  5. het uitvoeren of doen uitvoeren van analyses die verband houden met de werkzaamheden inzake ambtshalve verwijdering of sanering;

  6. de goedkeuring van de rapporten die in het kader van deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT