22 APRIL 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 september 1999 houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1937 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijke personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1996 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, inzonderheid op artikel 9, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 1970 tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 46 van 10 juni 1982 betreffende de cumulaties van beroepsactiviteiten in sommige openbare diensten, inzonderheid artikel 3, § 2, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van17 juni 1992 houdende machtiging aan de Minister die de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen onder zijn bevoegdheid heeft, inzonderheid op artikel 2, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1970 tot vaststelling van het statuut van het administratief personeel, van het technisch personeel en van het vak- en dienstpersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT