Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Gebieden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur Go

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Gebieden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur Golf Beveren »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Gebieden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur Golf Beveren" wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

  1. bijlage I bevat het grafisch plan;

  2. bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

    De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel van bijlage III en IV :

  3. bijlage III, de toelichtingsnota met een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten; de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; een lijst van de voorschriften die strijdig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT