Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid, de 25 février 2022

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 2. In artikel 5, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015, worden de woorden "en op een centrum voor de waarneming van de beleidslijnen bedoeld in artikel 2/2" opgeheven.

Art. 3. In artikel 5/6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1 worden de woorden "Het Waarnemingscentrum, bedoeld in artikel 5," vervangen door de woorden "Het Agentschap";

 2. in de paragrafen 2 en 3 worden de woorden "het Waarnemingscentrum" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap";

 3. in paragraaf 2 wordt punt 2° vervangen door hetgeen volgt:

  "2° de in 1° bedoelde gegevens onderzocht met inachtneming van het genderperspectief;";

 4. in dezelfde paragraaf wordt punt 3° opgeheven;

 5. er wordt een nieuw paragraaf 2/1 ingevoegd, luidend als volgt:

  " § 2/1. Het Agentschap voert onderzoeken inzake gezondheidsimpact uit. Daartoe voert het:

  1. kwalitatieve studies;

  2. effectbeoordelingen;

  3. prospectieve studies.".

  Art. 4. In artikel 44/6 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019 worden de woorden "Het Waarnemingscentrum bedoeld in artikel 5 van hetzelfde Wetboek wordt betrokken" vervangen door de woorden "Het Agentschap wordt betrokken".

  Art. 5. In Deel II van het hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van het inleidend boek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, vervangen als volgt: "Bevordering van de gezondheid met inbegrip van preventie".

  Art. 6. In het opschrift van titel I van het inleidend boek van Deel II van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019 worden de woorden "en Waals gezondheidspreventie- en -bevorderingsbeleid" opgeheven.

  Art. 7. In artikel 47/7 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 6. de inleidende zin wordt vervangen als volgt: "Voor de toepassing van dit boek wordt verstaan onder:"

 7. in 3° worden de woorden "bijdragen tot het behoud van gezondheid en" ingevoegd tussen de woorden "de maatregelen die" en de woorden en "een interventie mogelijk maken";

 8. in 4° worden de woorden "het gezondheidspreventie- en -bevorderingsplan" vervangen door de woorden "het plan voor de bevordering van de gezondheid, met inbegrip van de preventie" en worden de woorden "de gezondheidsdoelstellingen" vervangen door de woorden "de overkoepelende en thematische gezondheidsdoelstellingen";

 9. in 7° wordt het woord "systematische" opgeheven;

 10. in 8° worden de woorden "de uitvoering en de herziening van het plan en het verlenen van technische en methodologische steun" vervangen door de woorden "de uitvoering, de opvolging en de herziening van het plan en het verlenen van wetenschappelijke en methodologische steun";

 11. in 9° wordt, in de Franse versie, het woord "soutienne" vervangen door het woord "soutient";

 12. in 15° worden de woorden "met inbegrip van ziektepreventie" vervangen door de woorden "met inbegrip van preventie" en worden de woorden van de Franse versie "acteurs en promotion peuvent être agrées" vervangen door de woorden "acteurs en promotion de la santé peuvent être agréés";

 13. in 16° worden de woorden "van het Wetboek" opgeheven;

 14. in 17° wordt het woord "systematisch" opgeheven;

 15. er wordt een punt 18° ingevoegd, luidend als volgt:

  "18° rechtspersonen zonder winstoogmerk: de volgende entiteiten met een vestiging in het Franse taalgebied:

  1. de verenigingen zonder winstoogmerk;

  2. de internationale verenigingen zonder winstoogmerk;

  3. de stichtingen van openbaar nut

  4. de universiteiten in de zin van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;

  5. de verzekeringsinstellingen in de zin van artikel 43/2, eerste lid, 5° ;

  6. de plaatselijke besturen

  7. de verenigingen met rechtspersoonlijkheid waarin de overheid een meerderheidsdeelneming heeft, met uitzondering van verenigingen in de vorm van een vennootschap;

  8. de verenigingen met rechtspersoonlijkheid waarin de onder a) tot en met g) bedoelde entiteiten zijn verenigd, met uitzondering van verenigingen in de vorm van een vennootschap. ";

 16. er wordt een punt 19° ingevoegd, luidend als volgt:

  "19° besmettingshaard: concentratie van gevallen van besmettelijke ziekten in tijd en ruimte, met een gemeenschappelijke blootstelling;

 17. er wordt een punt 20° ingevoegd, luidend als volgt:

  "20° gewestelijke gezondheidsinspecteur: een personeelslid van het Agentschap die door de Regering op grond van zijn bijzondere deskundigheid speciaal is aangewezen voor de taken bewaking van besmettelijke ziekten en beheer en bestrijding van epidemieën ".

  Art. 8. In artikel 47/8, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 18. de woorden ", na advies van de Raad voor strategisch en prospectief beleid," worden opgeheven;

 19. de woorden "gezondheidspreventie en -bevordering" worden vervangen door de woorden "bevordering van de gezondheid, met inbegrip van de preventie";

 20. de woorden "en tot de vermindering van sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied en" worden ingevoegd tussen de woorden "tot gezondheidsverbetering" en de woorden "in het Franse taalgebied".

  Art. 9. Artikel 47/8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, wordt verplaatst naar hoofdstuk I van titel II van het inleidend boek van Deel II van hetzelfde Wetboek.

  Art. 10. In het opschrift van titel II van het inleidend boek van Deel II van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019 worden de woorden "Gezondheidspreventie- en -bevorderingsplan" vervangen door de woorden "Plan voor de bevordering van gezondheid, met inbegrip van preventie".

  Art. 11. Het opschrift van hoofdstuk I van titel II van het inleidend boek van Deel II van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, wordt vervangen door de woorden "Uitwerking en inhoud van het plan".

  Art. 12. In artikel 47/10 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 21. in het eerste lid worden de woorden "Het plan bevat een stand van zaken betreffende de gezondheidstoestand van de bevolking, gepaard gaand met een genderonderzoek, legt de noden van de bevolking vast, stelt de na te streven gezondheidsdoelen vast, stuurt de uit te voeren acties en strategieën." vervangen door de woorden "Onverminderd de bevoegdheden van de federale staat en de Franse Gemeenschap, bevat een stand van zaken betreffende de gezondheidstoestand van de bevolking, gepaard gaand met een genderonderzoek, legt het de noden van de bevolking vast, stelt het de na te streven gezondheidsdoelen vast, stuurt het de uit te voeren acties en strategieën";

 22. in hetzelfde lid wordt het woord "genderonderzoek" vervangen door de woorden "factoren van sociale ongelijkheid op het vlak van de gezondheid (geslacht, leeftijd, sociaal-economische status, enz.);

 23. in het tweede lid, 1°, worden de woorden " inzake gezondheidspreventie- en bevordering" worden vervangen door de woorden "inzake bevordering van de gezondheid, met inbegrip van de preventie";

 24. er wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidend als volgt :

  "Om een precieze identificatie mogelijk te maken, krijgt elk plan een specifieke titel, zodat het kan worden onderscheiden van alle andere eerdere of latere plannen. De Regering beslist over de titel van elk plan. ".

  Art. 13. In artikel 47/11, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 25. in de Franse versie wordt, in het eerste lid, de woorden "du plan, est organisée" vervangen door de woorden "du plan est organisée";

 26. in het tweede lid, 1°, worden de woorden "de actoren inzake gezondheidspreventie en -bevordering" vervangen door de woorden "de actoren inzake bevordering van de gezondheid";

 27. er wordt een nieuwe paragraaf 3 toegevoegd, luidend als volgt :

  " § 3. De Regering bepaalt de modaliteiten en de procedure voor de beoordeling van het plan. ".

  Art. 14. Het opschrift van hoofdstuk III van titel II van het inleidend boek van Deel II van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, wordt het woord "Strategisch" opgeheven.

  Art. 15. In artikel 47/12 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 28. in paragraaf 1 wordt lid 2 vervangen door hetgeen volgt:

  "Dit comité is samengesteld volgens een intersectoraal beginsel. Het bevat op zijn minst :

 29. de Minister of diens afgevaardigde;

 30. vertegenwoordigers van het Agentschap;

 31. vertegenwoordigers van erkende rechtspersonen zonder winstoogmerk;

 32. vertegenwoordigers van de Waalse verzekeringsinstellingen in de zin van artikel 43/2, eerste lid,

 33. vertegenwoordigers van de bij het plan betrokken bevolking;

 34. vertegenwoordigers van de Waalse administraties met hefbomen voor actie inzake de sociale determinanten van gezondheid. ";

 35. in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "de samenstelling en de werkingsmodaliteiten" vervangen door de woorden "de samenstelling, de aanwijzings- en werkingsmodaliteiten" en wordt de zin "De Regering ziet erop toe dat er een gendergerelateerde sensibilisering verstrekt wordt aan alle personen die lid zijn van bedoeld comité." opgeheven;

 36. in paragraaf 2, 1°, worden de woorden "ziektepreventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid " worden vervangen door de woorden "het beleid inzake bevordering van de gezondheid, met inbegrip van de preventie";

 37. in paragraaf 2, eerste lid, 3°, worden de woorden ", na advies van de Raad voor strategisch en prospectief beleid," worden opgeheven;

 38. in paragraaf 2, tweede...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT