26 MEI 2011. - Decreet tot inrichting van de Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit decreet wordt verstaan onder :

 1. « Seniorencommissie » : de Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel 2;

 2. « Senior » : de persoon die de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft.

  HOOFDSTUK II. - De Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap en haar opdrachten

  Art. 2. De Regering erkent als Seniorencommissie, na een procedure van openbare oproep tot kandidaturen en op basis van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5 en 6, een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

  Art. 3. De in artikel 2 bedoelde Seniorencommissie heeft voor opdracht :

 3. adviezen te geven, ofwel op eigen initiatief, ofwel op aanvraag van de Regering of van een van haar leden of van het Parlement, inzonderheid in het kader van de aanneming van de ontwerpen en voorstellen van decreet, over alle aangelegenheden van de Franse Gemeenschap en een band hebben met de belangen van de senioren en hun actieve deelname aan de maatschappij;

 4. haar leden alsook de burgermaatschappij, de media en de politieke, economische, sociale verantwoordelijken te informeren en te sensibiliseren over alle vragen, onderzoeken, studies en acties betreffende de senioren;

 5. een zone op te richten voor de uitwisseling van informatie en goede praktijken voor de seniorenverenigingen van de Franse Gemeenschap;

 6. in te staan voor de vertegenwoordiging van de seniorenverenigingen van de Franse Gemeenschap bij elk raadplegingsorgaan van de senioren dat haar deelname zou vragen of een beroep zou doen op haar deskundigheid.

  Art. 4. Binnen een termijn van drie maanden vanaf de erkenning of de hernieuwing van erkenning, stelt de als Seniorencommissie erkende vereniging een actieplan op dat zijn prioritaire werklijnen uitwerkt. Dat actieplan bepaalt het gebied waarin de Commissie haar in artikel 3, 1° bedoelde opdracht uitvoert. Het wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de Regering en meegedeeld aan het Parlement van de Franse Gemeenschap.

  HOOFDSTUK III. - Procedure en voorwaarden voor de erkenning van de seniorencommissie

  Art. 5. § 1. De Regering beslist om een vereniging zonder winstoogmerk te erkennen als Seniorencommissie bij toepassing van de volgende procedure :

 7. een openbare oproep tot kandidaturen wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Die oproep bepaalt de opdrachten bedoeld in artikel 3 alsook de nadere regels voor het indienen van de aanvraag om erkenning. De Regering bepaalt de bestanddelen en de vorm van het dossier van de aanvraag;

 8. het dossier van de aanvraag om erkenning wordt meegedeeld aan de Diensten aangesteld door de Regering binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de openbare oproep;

 9. als het dossier volledig is, geven de door de Regering aangestelde diensten een advies over de naleving van de erkenningscommissie alsook een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT