Decreet tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, de 23 décembre 2021

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. De vergoedingen die ter uitvoering van dit decreet worden uitgekeerd, worden verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.

Dit decreet bevat eenmalige uitgaven binnen de grenzen van de begrotingskredieten.

Art. 3. § 1. De Vlaamse Regering kan in 2022 steun toekennen aan jeugdorganisaties die werkingssubsidies ontvangen op basis van:

  1. artikel 9, § 1, artikel 10, § 1, en artikel 11, § 1, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;

  2. artikel 4, § 2, artikel 5, § 1, en artikel 6, § 1, van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen;

  3. artikel 12 en artikel 13, § 2, van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.

De Vlaamse Regering kan de regels bepalen voor de subsidievoorwaarden, de subsidiecriteria, de subsidieaanvragen, de beslissingsprocedure, het toe te kennen bedrag, de uitbetaling, de verantwoording en het toezicht. Het toe te kennen bedrag valt binnen de grenzen van de goedgekeurde kredieten van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022.

§ 2. De Vlaamse Regering wijst een dienst aan die de steunaanvragen behandelt. Die dienst stelt een webtoepassing ter beschikking om informatie uit te wisselen met de aanvragers of ontvangers van deze steun.

§ 3. De door de Vlaamse Regering aangewezen dienst treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toekenning van de steun, vermeld in paragraaf 1.

De verwerking van de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, heeft betrekking op de identificatie van de persoon die de webtoepassing gebruikt als vertegenwoordiger van de aanvrager. Voor de identificatie van die persoon en om de gegevens in de aanvraag te controleren of aan te vullen kunnen het beheer en de controle van de aanvragen betrekking hebben op de verwerking van het rijksregisternummer of identificatienummer van de sociale zekerheid en andere identificatiegegevens van die persoon.

De door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT