decreet en ordonnantie van de Franse Gemeen-schapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de digitale transitie van de overheidsinstanties, de 25 janvier 2024

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikelen 39, 135 en 135bis van de Grondwet en in artikelen 127 en 128 van de Grondwet, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2. Voor de toepassing van dit gezamenlijk decreet en ordonnantie en van de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt verstaan onder:

 1. overheidsinstanties: de entiteiten bedoeld in artikel 3;

 2. administratieve overheden: de administratieve overheden in de zin van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en van de erop betrekking hebbende rechtspraak;

 3. Regering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

 4. Verenigd College: het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

 5. College: het college van de Franse Gemeenschapscommissie;

 6. instantie belast met de administratieve vereenvoudiging: de dienst van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen instelling van openbaar nut belast met de administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 7. instantie belast met de digitale transitie: de dienst van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen instelling van openbaar nut belast met de digitale transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 8. gebruiker: elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van de overheidsinstanties;

 9. administratieve procedure: handeling of geheel van handelingen die leidt tot een besluit of een dienst van een overheidsinstantie en die door gebruikers van een overheidsinstanties moet worden uitgevoerd maar die geen betrekking mag hebben op gezondheidsgegevens als bedoeld in artikel 26, 14°, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 10. communicatie: elke uitwisseling van informatie of gegevens tussen een overheidsinstantie en een gebruiker of tussen de overheidsinstanties met uitzondering van de gezondheidsgegevens als bedoeld in artikel 26, 14°, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoons-gegevens;

 11. formulier: elke uitwisseling van informatie of gegevens, op gestructureerde wijze, via een document, ongeacht de drager, dat wordt gebruikt in het kader van een administratieve procedure;

 12. online: uitwisseling van gegevens of informatie, door middel van elektronische apparatuur voor verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en opslag van gegevens, die wordt verspreid, overgebracht en ontvangen via bedrading, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

 13. elektronisch loket: een website die de procedures online groepeert, hetzij van de instelling zelf en goedgekeurd door de Regering, het College of het Verenigd College in functie van de overheid waaronder de desbetreffende instelling valt, hetzij via het gewestelijke elektronisch loket ontwikkeld door de instantie belast met de digitale transitie;

 14. authentieke bronnen: gegevensbank bedoeld in artikel 2, 7°, van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator;

 15. eBox-wet: de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox;

 16. eBox: de dienst bedoeld in artikel 2, 3°, van de eBox-wet.

  Art. 3. Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de overheidsinstanties.

  Voor de toepassing van dit gezamenlijk decreet en ordonnantie en van de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt verstaan onder overheidsinstanties:

 17. de administratieve overheden en adviesorganen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 18. de diensten die afhangen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

 19. de diensten die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

 20. de rechtspersonen van openbaar recht die rechtstreeks of onrechtstreeks afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 21. de administratieve overheden die competenties uitoefenen die aan de Brusselse Agglomeratie zijn voorbehouden;

 22. de gemeentelijke administratieve overheden en de gemeentelijke adviesorganen;

 23. de gewestelijke en gewestgrensoverschrijdende intercommunales die onderworpen zijn aan het administratieve toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals hun filialen, de gemeentelijke en meergemeentelijke vzw's en de autonome gemeentebedrijven bedoeld in de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten;

 24. de administratieve overheden die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

 25. de diensten die behoren tot het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

 26. de diensten die afhangen van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

 27. de diensten die afhangen van het college van de Franse Gemeenschapscommissie;

 28. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 29. de verenigingen bedoeld in hoofdstukken XII en XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 30. de administratieve overheden die afhangen van de Franse Gemeenschapscommissie;

 31. de diensten die afhangen van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie;

 32. elke andere rechtspersoon van openbaar recht die is opgericht bij ordonnantie of door de onder 1° tot en met 15° vermelde verenigingen.

  HOOFDSTUK II. - Digitaal Brussel

  Art. 4. § 1. Iedere administratieve procedure is volledig online beschikbaar voor de gebruikers via een elektronisch loket.

  § 2. Een procedure wordt "volledig online beschikbaar" genoemd wanneer deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 33. de identificatie van de gebruikers, de verschaffing van informatie en bewijsmiddelen, de ondertekening en de definitieve bevestiging kunnen via elektronische weg op afstand worden uitgevoerd, door middel van een dienstenketen die de gebruikers in staat stelt om op een eenvoudige en gestructureerde manier de vereisten van de procedure na te leven;

 34. de gebruikers ontvangen een automatisch ontvangstbewijs tenzij het resultaat van de procedure onmiddellijk wordt meegedeeld;

 35. het resultaat van de procedure wordt meegedeeld via elektronische weg tenzij het resultaat van de procedure een concrete vorm moet aannemen door het verkrijgen van een materieel element;

 36. de gebruikers ontvangen een elektronisch bericht dat de procedure voltooid is.

  § 3. De Regering, het College en het Verenigd College kunnen, via een gezamenlijk uitvoeringsbesluit de bijkomende verwezenlijkings- en technische modaliteiten vaststellen om ervoor te zorgen dat de procedure als volledig online beschikbaar beschouwd wordt en de juridische en technische veiligheidsgaranties biedt.

  Art. 5. § 1. De overheidsinstanties vrijwaren het recht van de gebruikers om online met hen via de daartoe voorziene kanalen te communiceren.

  Aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste die in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT