Decreet inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie, de 28 juin 2021

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Europese clausule

Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie.

Art. 2. - Definities

In de zin van dit decreet wordt verstaan onder:

 1. overheid:

  1. de Duitstalige Gemeenschap;

  2. de publiekrechtelijke instellingen die onder de Duitstalige Gemeenschap ressorteren;

  3. de gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en overige territoriale entiteiten van het Duitse taalgebied;

  4. iedere instelling, van welke aard en juridische vorm ook, die

   - opgericht is met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en

   - rechtspersoonlijkheid heeft, en

   - waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de overheden of instellingen vermeld onder a) en b) worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan het toezicht door deze laatste, hetzij de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan door deze overheden of instellingen zijn aangewezen;

  5. de verenigingen gevormd door één of meer onder a), b), c) of d) vermelde overheden;

 2. overheidsbedrijf: een onderneming die actief is op de gebieden vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, waarop de overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de op de onderneming van toepassing zijnde voorschriften. De overheersende invloed wordt in elk van de volgende gevallen vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks:

  1. de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bezitten;

  2. over de meerderheid van de stemmen beschikken die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen;

  3. meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend orgaan of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen;

 3. Richtlijn 2019/1024: de Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie;

 4. universiteit: een overheid die postsecundair hoger onderwijs verstrekt dat tot een academische graad leidt;

 5. standaardlicentie: een reeks vooraf bepaalde voorwaarden voor hergebruik, in een digitaal formaat, bij voorkeur verenigbaar met gestandaardiseerde openbare licenties die online beschikbaar zijn;

 6. document: eender welke informatie, ongeacht het medium, waarover een overheid beschikt of eender welk deel van een dergelijke informatie;

 7. anonimisering: het proces waarbij documenten worden omgezet in anonieme documenten die geen betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of het proces waarbij persoonsgegevens zodanig anoniem worden gemaakt dat de betrokkene niet of niet meer identificeerbaar is;

 8. dynamische gegevens: documenten in digitale vorm die frequent of in real time worden geactualiseerd, met name wegens hun volatiliteit of omdat ze snel verouderd zijn; gegevens die door sensoren zijn gegenereerd, worden doorgaans als dynamische gegevens beschouwd;

 9. onderzoeksgegevens: andere documenten in digitale vorm dan wetenschappelijke publicaties, die worden verzameld of geproduceerd tijdens wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten en die als bewijs in het onderzoeksproces worden gebruikt, of waarvan binnen de onderzoeksgemeenschap algemeen wordt erkend dat ze noodzakelijk zijn om onderzoeksresultaten te valideren;

 10. hoogwaardige datasets: documenten waarvan het hergebruik belangrijke voordelen biedt voor de samenleving, het milieu en de economie, met name vanwege hun geschiktheid voor het ontwikkelen van diensten met toegevoegde waarde en van toepassingen, en voor het scheppen van nieuwe, hoogwaardige en fatsoenlijke banen, en vanwege het aantal potentiële begunstigden van op basis van die datasets ontwikkelde diensten of toepassingen met toegevoegde waarde;

 11. hergebruik: het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van:

  1. overheden voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor de documenten zijn geproduceerd, met uitzondering van de uitwisseling van documenten tussen overheden uitsluitend met het oog op de vervulling van hun openbare taken, of

  2. overheidsbedrijven voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel van dienstverlening in het algemeen belang waarvoor de documenten zijn geproduceerd, met uitzondering van de uitwisseling van documenten tussen overheidsbedrijven en overheden uitsluitend met het oog op de vervulling van de openbare taken van overheden;

 12. persoonsgegevens: persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 13. machinaal leesbaar formaat: een bestandsformaat dat zodanig is gestructureerd dat softwaretoepassingen specifieke gegevens, met inbegrip van individuele feitenbeschrijvingen, en hun interne structuur gemakkelijk kunnen identificeren, herkennen en extraheren;

 14. open formaat: een bestandsformaat dat platformonafhankelijk is en voor het publiek beschikbaar is zonder enige beperking die het hergebruik van documenten belemmert;

 15. formele open standaard: een standaard die schriftelijk is vastgesteld, met vermelding van specificaties voor de vereisten betreffende de wijze waarop de interoperabiliteit van de software moet worden gegarandeerd;

 16. redelijk rendement op investeringen: een percentage van het totale tarief, bovenop de kosten die mogen worden doorberekend, dat maximaal vijf procentpunten hoger ligt dan de vaste rente van de Europese Centrale Bank;

 17. derde partij: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen overheid of overheidsbedrijf is en die de gegevens in zijn bezit heeft;

 18. Algemene Verordening Gegevensbescherming: de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  Art. 3. - Doel en toepassingsgebied

  Dit decreet is van toepassing op:

 19. bestaande documenten die in het bezit zijn van een overheid;

 20. bestaande documenten die in het bezit zijn van overheidsbedrijven die:

  1. werkzaam zijn op de gebieden bepaald in titel 3, hoofdstuk I, afdeling 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

  2. werkzaam zijn als exploitant van openbare diensten op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT