Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 betreffende de sociale cohesie (VERTALING)., de 15 janvier 2009

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 5, 3de lid, worden de woorden " in de artikelen 8 en 9 " vervangen door de woorden " in de artikelen 12 tot 14 ".

Art. 3. In artikel 10, 3de lid, worden de woorden ",voorafgaandelijk aan de beslissing van de Gemeenteraad " in fine toegevoegd.

Art. 4. Tussen hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 wordt een hoofdstuk 5bis ingevoegd, met als titel " Het Gewestelijk Centrum voor de bevordering van de alfabetisering en Frans taalonderricht voor volwassenen ".

Dat hoofdstuk omvat volgend artikel :

" Art. 15bis. § 1. Het College stelt voor een vernieuwbare periode van vijf jaar een gewestelijk centrum voor de bevordering van de alfabetisering en Frans taalonderricht voor volwassenen aan dat het subsidieert.

Dat gewestelijk centrum wordt ermee belast :

  1. Franstalige en niet-Franstalige volwassenen te onthalen en hen door te verwijzen naar de meest geschikte voorzieningen voor alfabetisering en Frans taalonderricht;

  2. De voorzieningen voor alfabetisering voor Franstalige volwassenen en die voor alfabetisering en Frans taalonderricht voor niet-Franstalige volwassenen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te coördineren en, op verzoek van zijn partners, zijn methodologische en pedagogische vakkundigheid terzake ten dienste te stellen;

  3. Alfabetiseringscursussen te verstrekken aan volwassenen, welke ook hun afkomst is, die niet beschikken over een toereikende schriftelijke taalbeheersing van het Frans;

  4. Alfabetiserings- en Franse taalcursussen te verstrekken aan laag- of ongeschoolde volwassenen wier moedertaal niet het Frans is en die niet beschikken over een toereikende mondelinge en schriftelijke taalbeheersing van het Frans;

  5. De personen op te leiden die instaan voor het verstrekken van de in de punten 3° en 4° bedoelde alfabetiserings- en Franse taalcursussen alsook de andere beroepsmensen die nodig zijn om deze opleidingen in te richten;

  6. Bij zijn partners uit het verenigingsleven en de openbare sector geschoolde opleiders te detacheren om alfabetiserings- en Franse taalcursussen te verstrekken aan laag- of ongeschoolde personen.

    § 2. Om aangesteld te worden, moet de kandidaat de in § 1 bepaalde opdrachten vervullen, handelen in de hoedanigheid van een Belgische vereniging zonder winstoogmerk en hoofdzakelijk actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    De kandidaat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT