Decreet betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor interactieve zelfbedieningsterminals van de stedelijke, voorstedelijke en regionale vervoersdiensten, de 14 mars 2023

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en begripsomschrijving

Artikel 1. Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten wordt bij dit besluit gedeeltelijk omgezet.

Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :

 1. Richtlijn (EU) 2019/882 van 17 april 2019: Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten;

 2. personen met een handicap: personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in hun interactie te kampen hebben met diverse drempels die hen kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen in de samenleving te participeren;

 3. product: door middel van een productieproces vervaardigde stof, preparaat of goed, uitgezonderd levensmiddelen, diervoeder, levende planten en dieren, producten van menselijke oorsprong en rechtstreeks met hun toekomstige reproductie verband houdende producten van planten en dieren;

 4. dienst: dienst als omschreven in artikel 4, punt 1, van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt;

 5. dienstverlener: natuurlijke of rechtspersoon die een dienst verleent op de markt van de Europese Unie of aanbiedt consumenten in de Unie een dienst te verlenen;

 6. marktdeelnemer: fabrikant, gemachtigde, importeur, distributeur of dienstverlener;

 7. consument: natuurlijke persoon die het desbetreffende product koopt of de desbetreffende dienst afneemt voor andere doeleinden dan zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 8. micro-onderneming: onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen EUR of waarvan het jaarlijkse balanstotaal 2 000 000 euro niet overschrijdt;

 9. geharmoniseerde norm: geharmoniseerde norm als omschreven in artikel 2, punt 1), c), van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad;

 10. technische specificatie: een technische specificatie als omschreven in artikel 2, punt 4), van Verordening (EU) nr. 1025/2012, ter nakoming van de op een product of dienst van toepassing zijnde toegankelijkheidsvoorschriften;

 11. diensten voor personenvervoer per bus: geregelde diensten voor niet-specifieke categorieën passagiers waarvan de in- of uitstapplaats zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt;

 12. stedelijke en voorstedelijke vervoersdiensten: trein, bus en touringcar, metro, tram en trolleybus die als hoofddoel hebben te beantwoorden aan de behoeften van een stedelijk centrum of een agglomeratie, met inbegrip van een grensoverschrijdende agglomeratie, en aan de behoeften aan vervoer tussen dat centrum of die agglomeratie en de omliggende gebieden;

 13. regionale vervoersdiensten: trein, bus en touringcar, metro, tram en trolleybus die als hoofddoel hebben te beantwoorden aan de vervoerbehoeften van een regio, met inbegrip van een grensoverschrijdende regio;

 14. interactieve zelfbedieningsterminals: ticketautomaten die zijn ontworpen om diensten te verlenen waarmee de klant alle fasen van het verkoopproces zelf kan uitvoeren, tot en met de levering van de vervoersbewijzen.

  HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

  Art. 3. Onverminderd artikel 14 is dit decreet van toepassing op de stedelijke, voorstedelijke en regionale vervoersdiensten, met uitzondering van het spoorwegvervoer, die na 28 juni 2025 aan de consument worden verleend, voor wat betreft interactieve zelfbedieningsterminals die zich op het grondgebied van het Waalse Gewest bevinden, met uitzondering van die welke zijn geïnstalleerd als integrerend onderdeel van voertuigen en rollend materieel die voor het aanbieden van een of meer onderdelen van deze diensten voor personenvervoer worden gebruikt.

  HOOFDSTUK 3. - Toegankelijkheidsvoorschriften en vrij verkeer

  Art. 4. § 1. Onverminderd paragraaf 2 en onder voorbehoud van artikel 8 brengen de marktdeelnemers uitsluitend diensten in de handel die in dit decreet bedoeld zijn en die voldoen aan de in bijlage 1, afdeling 1, vastgestelde toegankelijkheidsvoorschriften.

  § 2. Micro-ondernemingen die diensten aanbieden, worden vrijgesteld van de in paragraaf 1 bedoelde toegankelijkheidsvoorschriften en van elke verplichting in verband met de naleving van die voorschriften.

  § 3. De Regering geeft micro-ondernemingen de nodige richtsnoeren en instrumenten om de toepassing van de maatregelen te faciliteren. Die instrumenten worden in samenspraak met relevante belanghebbenden uitgevoerd.

  § 4. Bijlage 2 bij dit decreet bevat een lijst voor de marktdeelnemers met indicatieve voorbeelden van de wijze waarop ertoe kan worden bijgedragen dat aan de toegankelijkheidsvoorschriften in bijlage 1 kan worden voldaan.

  Art. 5. Diensten die voldoen aan de voorschriften voor de verstrekking van toegankelijke informatie en van informatie over toegankelijkheid in de zin van de Verordeningen (EG) nr. 261/2004, (EG) nr. 1107/2006, (EG) nr. 1371/2007, (EU) nr. 1177/2010 en (EU) nr. 181/2011, alsmede van de desbetreffende handelingen die zijn vastgesteld op basis van Richtlijn 2008/57/EG, worden geacht aan de overeenkomstige voorschriften van dit decreet te voldoen. Wanneer dit decreet ten opzichte van voornoemde verordeningen en handelingen aanvullende voorschriften bevat, zijn de aanvullende voorschriften geheel van toepassing.

  Art. 6. Het Waalse Gewest werpt geen met toegankelijkheidsvoorschriften verband houdende belemmeringen op voor het op zijn grondgebied in de handel brengen van producten of verlenen van diensten die aan dit decreet voldoen.

  HOOFDSTUK 4. - Verplichtingen van dienstverleners

  Art. 7. § 1. Dienstverleners zorgen ervoor dat zij hun diensten ontwerpen en verlenen in overeenstemming met de toegankelijkheidsvoorschriften vermeld in artikel 4.

  § 2. Dienstverleners stellen overeenkomstig bijlage 3 de vereiste informatie op en leggen uit op welke manier de diensten aan de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoen. De informatie wordt het publiek schriftelijk en mondeling ter beschikking gesteld, mede op een manier die toegankelijk is voor personen met een handicap. Dienstverleners bewaren die informatie zolang de dienst in werking is.

  § 3. Onverminderd artikel 14 zorgen dienstverleners ervoor dat er procedures worden toegepast die garanderen dat de dienstverlening in overeenstemming met de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften blijft. Dienstverleners houden op gepaste wijze rekening met veranderingen in de dienstverlening, veranderingen in de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften en veranderingen in de geharmoniseerde normen of in technische specificaties op basis waarvan wordt verklaard dat een dienst aan de toegankelijkheidsvoorschriften voldoet.

  § 4. Indien de dienst hiermee niet in overeenstemming is, brengen dienstverleners bedoelde dienst in overeenstemming met de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften. Voorts brengen dienstverleners, indien de dienst niet aan de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften voldoet, de bevoegde overheid van het Waalse Gewest hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder de aard van de non-conformiteit en alle getroffen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven.

  § 5. Dienstverleners verstrekken een bevoegde overheid op haar met redenen omkleed verzoek alle benodigde informatie en documentatie ter staving van de conformiteit van de dienst met de toepasselijke toegankelijkheidsvoorschriften. Zij verlenen op verzoek van deze overheid medewerking aan alle maatregelen die worden getroffen om de conformiteit met die voorschriften te waarborgen. Dit verzoek bevat de modaliteiten voor de overmaking van deze informatie.

  § 6. De Regering bepaalt de in paragraaf 4 bedoelde bevoegde overheid, onverminderd de bevoegdheden van het operationele, administratieve en logistieke kader van de Federale Politie en de Lokale Politie, en preciseert de wijze waarop de informatie aan die overheid wordt meegedeeld.

  HOOFDSTUK 5. - Fundamentele wijziging van diensten en onevenredige last voor marktdeelnemers

  Art. 8. § 1. De in artikel 4 genoemde toegankelijkheidsvoorschriften zijn uitsluitend van toepassing voor zover de naleving ervan:

 15. geen ingrijpende wijziging van een product of dienst vereist, resulterend in een fundamentele wijziging van de wezenlijke aard ervan, en

 16. geen onevenredige last voor de betrokken marktdeelnemers oplevert.

  § 2. Marktdeelnemers voeren een beoordeling uit om te kunnen bepalen of het naleven van de in artikel 4 bedoelde toegankelijkheidsvoorschriften tot een fundamentele wijziging leidt of, overeenkomstig de desbetreffende criteria in bijlage 4, een onevenredige last als bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel oplevert.

  § 3. Marktdeelnemers documenteren de in paragraaf 2 genoemde beoordeling. Marktdeelnemers bewaren alle relevante resultaten gedurende een periode van vijf jaar nadat een dienst voor het laatst op de markt is verleend. De marktdeelnemers verstrekken, naargelang van het geval, aan de markttoezichtautoriteiten of aan de voor het controleren van de conformiteit van diensten verantwoordelijke autoriteiten, op hun verzoek, een exemplaar van de in paragraaf 2 genoemde beoordeling.

  § 4. Dienstverleners die een beroep doen op paragraaf 1, 2°, vernieuwen voor elke categorie of soort...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT