Decreet betreffende het traject van kwalificerend onderwijs, de 20 juillet 2022

TITEL I. - INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Dit decreet is van toepassing op de tweede en derde graad van het kwalificerend secundair, technisch, kunst- en beroepsonderwijs met volledig leerplan, en alternerend, gewoon en gespecialiseerd van vormen 3 en 4, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 2. In dit decreet verstaat men onder:

 1. "Leerresultaten": wat een leerling weet, begrijpt, na een leerproces kan realiseren; de leerresultaten worden bepaald in termen van kennis, vaardigheden en competenties, in de zin van de aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren;

 2. "Kwalificerend secundair onderwijs": onderwijs met de middelbare normaalscholen en studierichtingen waarvan sprake in artikel 4, § 1;

 3. "Kwalificatieproef": proef waarmee de capaciteit van de leerling wordt bepaald om een georganiseerd geheel van kennis, knowhow en gedrag aan te wenden waarmee hij of zij een bepaald aantal taken kan uitvoeren in overeenstemming met een beroepsactiviteit Voor de gegroepeerde basisopties met betrekking tot de opleidingsprofielen opgesteld door de Service francophone des Métiers et Qualifications (SFMQ - Franstalige dienst van beroepen en kwalificaties) wordt het slagen voor een of meerdere leerresultateneenheden beschouwd als een kwalificatieproef. Voor de gegroepeerde basisopties die niet gekoppeld zijn aan de opleidingsprofielen opgesteld door de Service francophone des Métiers et Qualifications (SFMQ - Franstalige dienst van beroepen en kwalificaties) wordt het slagen voor samenhangend geheel van competenties van het afnemingsschema, vastgesteld door de inrichtende macht, beschouwd als een kwalificatieproef;

 4. "Kwalificerend onderwijstraject" (KOT): het stelsel waarvan sprake in artikel 4;

 5. "Kwalificatieprofiel": het document bepaald in artikel 1.3.1-1, 47°, van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs;

 6. onmiddellijke remedial teaching: remedial teaching met de bedoeling om onmiddellijke hulp te bieden aan de moeilijkheden van de leerling bij het verwerven van de voorziene kennis en vaardigheden, volledig geïntegreerd in de opleidings-/leersequentie. Het betreft alle activiteiten waarmee de moeilijkheden van de leerling kunnen worden verholpen;

 7. Uitgestelde remediëring: remediëring met de bedoeling om op andere momenten hulp te bieden aan de moeilijkheden van de leerling bij het verwerven van de voorziene kennis en vaardigheden, georganiseerd buiten het traject van de opleidings-/leersequentie. Het betreft alle activiteiten waarmee de moeilijkheden van de leerling kunnen worden verholpen. Idealiter worden de leerprocessen met moeilijkheden op een andere manier begrepen, door gebruik te maken van andere methoden, andere middelen, andere procedures dan de bestaande;

 8. "CCPQ-opleidingsprofiel": het referentiedocument dat eerder is opgesteld door de Communautaire Commissie voor beroepen en kwalificaties voor de gegroepeerde basisopties waarvoor een kwalificatieprofiel nog niet is bepaald;

 9. "Leerresultateneenheden": samenhangende gehelen van leerresultaten die kunnen worden geëvalueerd en waarin men kan slagen. Deze leerresultateneenheden worden bepaald in het opleidingsprofiel opgesteld door de Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) en in het kwalificatieprofiel dat door de regering is goedgekeurd;

 10. "Kwalificatie-eenheden": verwijzen enerzijds naar de leerresultateneenheden die kunnen worden geëvalueerd en waarin men kan slagen, die bepaald zijn in het opleidingsprofiel opgesteld doorde Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) en in een kwalificatieprofiel goedgekeurd door de regering, voor de gegroepeerde basisopties die verwijzen naar één of meerdere opleidingsprofielen opgesteld door de Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) en anderzijds, de samenhangende gehelen van competenties (CM) die kunnen worden geëvalueerd en goedgekeurd, die zijn bepaald door de inrichtende macht in het afnemingsschema voor de gegroepeerde basisopties waarvoor geen kwalificatieprofiel is bepaald en die verwijzen naar een opleidingsprofiel dat eerder is bepaald door de Communautaire Commissie voor beroepen en kwalificaties (CCBK);

 11. "Afnemingsschema": samenhangende gehelen van competenties (CM) die kunnen worden geëvalueerd en waarin men kan slagen. Dit afnemingsschema wordt bepaald door de inrichtende macht, voor de gegroepeerde basisopties waarvoor er nog geen kwalificatieprofiel is bepaald en die verwijzen naar een opleidingsprofiel dat eerder is bepaald door de Communautaire Commissie voor beroepen en kwalificaties.

  Art. 3. In dit decreet is het gebruik van mannelijke namen voor titels en functies genderneutraal om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen, niettegenstaande de bepalingen van het decreet van 21 juni 1993 betreffende de vervrouwelijking van de namen van beroep, ambt, graad of titel.

  TITEL II. - HET KWALIFICEREND ONDERWIJSTRAJECT (KOT)

  HOOFDSTUK 1. - Algemene structuur van het kwalificerend onderwijstraject

  Art. 4. § 1. Er wordt een kwalificerend onderwijstraject (KOT) ingevoerd op het niveau van de tweede en derde graad van het kwalificerend secundair onderwijs, wat de volgende zaken omvat:

 12. het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4, met volledig leerplan of alternerend;

 13. de opleidingen van het alternerend secundair onderwijs waarvan sprake in artikel 2bis, § 1, 2. van het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het alternerend secundair onderwijs;

 14. de beroepsopleidingen van de derde fase van het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3, waarvan sprake in artikel 54, § 1, vijfde lid, van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs.

  Het kwalificerend onderwijstraject bestaat uit de invoering van een kwalificerende opleiding in het vierde, vijfde en zesde jaar of na het specifieke opleidingentraject van het alternerend secundair onderwijs en het gespecialiseerde onderwijs van vorm 3. Deze opleiding bevat een kwalificerend gedeelte en een gemeenschappelijk gedeelte. Dit traject kan een zevende jaar omvatten, waarna een kwalificatiegetuigschriftkan worden verstrekt.

  Na afloop van het kwalificerend onderwijstraject kunnen aan de leerling attesten worden toegekend zoals bepaald in artikelen 24, 25 en 26 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, in artikel 10 van het decreet van 3 juli 1991 houdende organisatie van het alternerend onderwijs en/of in artikel 57, 4., van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs.

  § 2. Het vierde jaar van het secundair onderwijs, opgenomen in het kwalificerend onderwijstraject is een jaar waarin de leerling voor een of meerdere kwalificatie-eenheden kan slagen.

  De leerling kan er zich ook voorbereiden op het kwalificerend onderwijs. Om dit in ideale omstandigheden te doen en als de gegroepeerde basisoptie en/of het opleidingsprofiel het toestaan, organiseert de school stages om de leerling een algemeen overzicht te geven van de activiteitengroep waarop de gegroepeerde basisoptie aansluit.

  Voor de gegroepeerde basisopties waarna geen enkel kwalificatiegetuigschrift wordt verstrekt, wordt de leerling niet onderworpen aan het slagen voor een of meerdere kwalificatie-eenheden.

  Tijdens of na afloop van het vierde jaar bevestigen de ouders of de meerderjarige eerling de keuze van de gegroepeerde basisoptie of, in voorkomend geval, beslissen om deze keuze te wijzigen conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs.

  § 3. In het vijfde en zesde jaar, of het zevende jaar kan de leerling het kwalificerend onderwijstraject blijven volgen. In de loop van deze jaren slaagt de leerling voor de kwalificatie-eenheden waarmee hij een kwalificatiegetuigschrift kan verkrijgen. Dat is, evenwel, niet het geval voor de gegroepeerde basisopties waarvan sprake in artikel 26, § 5, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs.

  Voor de gegroepeerde basisopties waarna geen enkel kwalificatiegetuigschrift wordt verstrekt, wordt de leerling niet onderworpen aan het slagen voor kwalificatie-eenheden.

  § 4. In afwijking van paragraaf 1, tweede lid, in het alternerend onderwijs waarvan sprake in artikel 2bis, § 1, 1., van het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het alternerend secundair onderwijs, kunnen de profielen worden ingevoerd in het vierde, vijfde en zesde jaar of uitsluitend in het vijfde en zesde jaar of uitsluitend in het zesde jaar van het secundair onderwijs.

  Art. 5. Het kwalificerend onderwijstraject organiseert het slagen voor de kwalificatie-eenheden met behulp van kwalificatieproeven voor alle gegroepeerde basisopties in het kwalificerend secundair onderwijs, met uitzondering van de gegroepeerde basisopties waarna geen enkel kwalificatiegetuigschrift wordt verstrekt.

  HOOFDSTUK 2. - Het ritme van de leerling in het kwalificerend onderwijstraject

  Deel I. - De organisatie van het kwalificerend onderwijstraject

  Art. 6. De leerling legt zijn schooltraject doorlopend af tussen het vierde en zesde jaar, en, in voorkomend geval, in het zevende jaar.

  Met de remediëring en formatieve evaluatie kan elke leerling op zijn ritme de kennis en vaardigheden opdoen waarvan sprake in de algemene opleiding en in de kwalificerende opleiding.

  Art. 7. § 1. In het kwalificerend onderwijstraject wordt het aanleren van een beroep gestructureerd in kwalificatie-eenheden.

  Voor de gegroepeerde basisopties die verwijzen naar een of meerdere opleidingsprofielen opgesteld door de Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) stemmen de kwalificatie-eenheden overeen met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT