Decreet betreffende de adoptie van kinderen, de 27 avril 2020

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op alle adopties, voor zover een van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen zijn woonplaats of zijn vestigingsplaats in het Duitse taalgebied heeft.

Art. 2. Hoedanigheden

De verwijzingen naar personen in dit decreet gelden voor alle geslachten.

Art. 3. Definities

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:

 1. adoptant : de persoon vermeld in artikel 343, § 1, a), van het Burgerlijk Wetboek die een in België of in het buitenland geboren kind geadopteerd heeft;

 2. kandidaat-adoptant : de persoon vermeld in artikel 343, § 1, a), van het Burgerlijk Wetboek die een adoptieprocedure begint of doorloopt om een in België of in het buitenland geboren kind te adopteren;

 3. adoptiedienst : een overeenkomstig artikel 12 erkende, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die actief is als adoptiebemiddelaar;

 4. Algemene Verordening Gegevensbescherming : de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

 5. Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 : het verdrag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie;

 6. interlandelijke adoptie : elke adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind overeenkomstig de artikelen 360-2 en 365-6 van het Burgerlijk Wetboek tot gevolg heeft;

 7. binnenlandse adoptie : elke adoptie die geen interlandelijke overbrenging van een kind tot gevolg heeft;

 8. kind : persoon die de volle leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft;

 9. ZBGA : de centrale autoriteit van de gemeenschap inzake adoptie vermeld in artikel 6.

  Art. 4. Beginsel van de adoptie

  Adoptie heeft tot doel een geschikt gezin te vinden voor een kind en heeft niet tot doel een kind te vinden voor een gezin.

  Het decreet moet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel voor adoptie en het tweeledige subsidiariteitsbeginsel voor interlandelijke adoptie worden toegepast.

  In het kader van dit decreet waarborgt de Duitstalige Gemeenschap in het bijzonder de volgende beginselen :

 10. de adoptie geschiedt in het belang van het kind en met inachtneming van zijn grondrechten;

 11. bij de adoptieprocedure worden de grondrechten van elke betrokken persoon geëerbiedigd;

 12. de toegang tot de adoptieprocedure wordt zonder discriminatie gewaarborgd;

 13. de biologische ouders krijgen een kwalitatief hoogstaande advisering en ondersteuning aangeboden;

 14. de kandidaat-adoptanten krijgen een kwalitatief hoogstaande voorlichting en voorbereiding op de adoptie aangeboden;

 15. de adoptanten en de geadopteerden krijgen een kwalitatief hoogstaande adoptiebegeleiding en nazorg aangeboden.

  Art. 5. Samenwerking met andere Belgische autoriteiten

  De in artikel 24, §§ 2 en 3, artikel 25 § 1, artikelen 26, 44, 45, 50, 51, 55 en 56 vermelde taken en/of activiteiten die in het kader van een samenwerkingsakkoord uitgevoerd worden door andere Belgische autoriteiten of door diensten die door die overheden erkend zijn, kunnen gelijkgesteld worden met de taken en/of activiteiten die uitgevoerd worden door de ZBGA of door de door de Duitstalige Gemeenschap erkende adoptiediensten.

  De Regering bepaalt de nadere regels voor ondersteuning van kandidaat-adoptanten die bij een adoptiedienst van een andere Belgische autoriteit op taalproblemen stuiten.

  HOOFDSTUK 2. - Centrale autoriteit van de gemeenschap voor adoptie

  Art. 6. Oprichting van de centrale autoriteit van de gemeenschap voor adoptie

  De Regering richt een centrale autoriteit van de gemeenschap voor adoptie op, hierna ZBGA genoemd.

  Art. 7. Samenstelling van de ZBGA

  § 1 - De ZBGA bestaat uit een directeur, een sociale dienst en een administratie.

  § 2 - De directeur heeft minstens een bachelordiploma uit een sociale richting of een daarmee gelijkgesteld diploma en minstens drie jaar beroepservaring in de sociale sector.

  De sociale dienst bestaat uit één of meer medewerkers. Die medewerkers hebben minstens een bachelordiploma uit een sociale richting.

  De administratie bestaat uit één of meer medewerkers. Die medewerkers hebben minstens een diploma van het hoger secundair onderwijs.

  § 3 - De uitoefening van de functie van directeur, medewerker van de sociale dienst, medewerker van de administratie van de ZBGA, regeringslid en kabinetspersoneelslid is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid van een instantie die een adoptiedienst organiseert en is onverenigbaar met de functie van medewerker van een adoptiedienst.

  Art. 8. Taken van de ZBGA

  De taken van de ZBGA omvatten in het bijzonder het volgende:

 16. informatie over adoptie en over de adoptieprocedure in het Duitse taalgebied verstrekken en publiceren;

 17. de adoptiediensten begeleiden, coördineren, toezicht op de adoptiediensten uitoefenen en ze evalueren;

 18. eventuele, in het kader van de adoptieprocedure optredende klachten van kandidaat-adoptanten of adoptanten onderzoeken;

 19. de voorbereiding op de adoptie organiseren;

 20. de maatschappelijke onderzoeken voeren overeenkomstig de artikelen 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, 1231-6, eerste lid, 1231-10, eerste lid, 3°, 1231-35 en 1231-55 van het Gerechtelijk Wetboek en overzenden aan de autoriteiten die deze onderzoeken hebben bevolen;

 21. optreden als adoptiebemiddelaar in het kader van de interlandelijke adoptie vermeld in artikel 47;

 22. de kandidaat-adoptanten tijdens de hele adoptieprocedure begeleiden;

 23. met toepassing van artikel 363-1 van het Burgerlijk Wetboek het recht op contact verlenen tussen de adoptant en de familie van het kind of elke andere persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent of wiens instemming met de adoptie vereist is;

 24. informatie verstrekken aan de biologische ouders;

 25. nazorg bieden aan de geadopteerden en aan de adoptanten;

 26. de informatie over de herkomst van de geadopteerden bewaren en toegang tot die informatie waarborgen;

 27. samenwerken met alle internationale, federale, op het niveau van de gemeenschappen of de gewesten bestaande of lokale autoriteiten voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is;

 28. een kwaliteitshandboek maken;

 29. de bevoegdheden uitoefenen die vermeld worden in de artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 en 33 van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993, de artikelen 361-3 tot 361-6, 362-1 tot 362-4, 363-2 tot 363-4 en 368-6 tot 368-8 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1231-1/11 tot 1231-1/14, 1231-34 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek.

  De Regering kan nog andere taken bepalen, voor zover die tot een verbetering van de kwaliteit van de adoptiebemiddeling kunnen bijdragen.

  Art. 9. Kwaliteitshandboek van de ZBGA

  De ZBGA maakt een kwaliteitshandboek. Dat omvat, met inachtneming van de bepalingen van dit decreet, minstens de volgende gegevens :

 30. de manier waarop de ZBGA tijdens de hele adoptieprocedure te werk gaat;

 31. de criteria voor kwaliteitsbewaking;

 32. de missie en visie van de ZBGA.

  Het handboek wordt uiterlijk om de twee jaar aangepast aan de wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

  Art. 10. Jaarverslag van de ZBGA

  De Regering bezorgt het Parlement elk jaar een verslag over de toepassing van de in dit decreet vermelde taken van de ZBGA tijdens het vorige jaar.

  HOOFDSTUK 3. - Adoptiediensten

  Afdeling 1. - Erkenning

  Art. 11. Erkenningsvoorwaarden

  Om een kwalitatief hoogstaande adoptiebemiddeling door de adoptiediensten veilig te stellen, moet elke adoptiedienst die in het Duitse taalgebied werkzaam is, door de Regering erkend zijn voordat hij van start gaat en moet hij minstens aan de volgende voorwaarden voldoen :

 33. als vereniging zonder winstoogmerk opgericht zijn of een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn;

 34. gevestigd zijn in het Duitse taalgebied;

 35. de adoptiebemiddeling, de adoptiebegeleiding en de nazorg, alsook andere diensten inzake adoptie aanbieden;

 36. het belang van het kind en zijn nationale en internationale grondrechten in acht nemen;

 37. over gekwalificeerd personeel beschikken dat aan de door de Regering vastgelegde minimale voorwaarden voldoet;

 38. voldoen aan de door de Regering vastgelegde voorwaarden inzake infrastructuur en werkwijze;

 39. de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan naleven;

 40. aanvaarden dat de Regering en de ZBGA toezicht uitoefenen op de toepassing van dit decreet en op de uitvoeringsbesluiten ervan;

 41. de medewerkers van de adoptiedienst hebben geen vermelding in het Strafregister overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering die hen onder meer verbiedt om een activiteit uit te oefenen die onder kinderbescherming valt en bezorgen het dienovereenkomstige uittreksel uit het Strafregister aan de adoptiedienst.

  Art. 12. Erkenningsprocedure

  § 1 - Adoptiediensten die een erkenning willen krijgen, dienen daartoe een schriftelijke aanvraag in bij de Regering.

  Bij de aanvraag worden documenten gevoegd waaruit blijkt dat de voorwaarden vermeld in artikel 11 vervuld zijn. De Regering kan bepalen dat de aanvraag om erkenning nog andere gegevens moet bevatten, voor zover die tot een verbetering van de kwaliteit van de adoptiebemiddeling kunnen bijdragen.

  Elke adoptiedienst kan de erkenning vragen voor binnenlandse adoptie, voor interlandelijke adoptie of voor beide vormen van adoptie.

  § 2 - De erkenning wordt verleend voor een periode van zes jaar en kan worden verlengd.

  De erkenning kan niet worden overgedragen aan een andere adoptiedienst.

  § 3 - De erkende adoptiediensten dienen een nieuwe aanvraag of, naargelang van het geval, gedeeltelijke aanvraag om erkenning in :

 42. uiterlijk drie maanden voordat de erkenning afloopt;

 43. indien vastgesteld wordt dat de gegevens die in de erkenning vermeld staan niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid of om andere redenen gewijzigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI