24 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

In artikel 420, § 3, letter a) van de programmawet van 27 december 2004 werden de maximumbedragen vastgesteld waarmee het tarief van de bijzondere accijns mag verhogen voor ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 en voor gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 voor de jaren 2005 t/m 2007.

Artikel 420, § 3, letter b) van de programmawet van 27 december 2004 bepaalt dat het tarief van de bijzondere accijns zal worden verhoogd vanaf de eerste en bij elke vermindering van de maximumprijs vastgesteld door de programma-overeenkomst betreffende de verkoopprijzen van de aardolieproducten afgesloten tussen de Belgische Staat en de petroleumsector, telkens rekening houdend met het feit dat de verhoging van het tarief van de bijzondere accijns slechts de helft van de verlaging van het maximum van de prijs exclusief BTW van de richtproducten vermeld in de programma-overeenkomst mag bedragen, waarbij de jaarlijkse verhoging het bedrag vastgesteld in artikel 420, § 3, letter a) van de programmawet van 27 december 2004 niet mag overschrijden.

Met het artikel 182 van de programmawet van december 2008 zullen, met ingang van 1 januari 2009, deze verhogingen mogen worden heringevoerd telkens als de pompprijs van deze producten daalt, totdat de voorziene respectievelijke maximumbedragen van 28 en 35 EUR zijn bereikt.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit voor te leggen heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen binnen dewelke een heffing van de aanvullende bijzondere accijns dient te geschieden op de voorraden energieproducten die al in verbruik werden gesteld, bij elke verhoging van het tarief van de bijzondere accijns zoals bepaald in artikel 420, § 3, letter c) van voormelde programmawet.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

en zeer trouwe dienaar,

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

D. REYNDERS

24 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 27 december 2004, inzonderheid op artikel 420, § 3, letter c) (1), laatst gewijzigd door de programmawet van 22 december 2008, inzonderheid op het artikel 198;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 3 december 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van onze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT