11 JUNI 2011. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 86, op de spoorlijn 66 Brugge-Kortrijk, te Roeselare, machtigt mits de omleiding van het wegverkeer langs bestaande wegenis en langs overweg nr. 82 gelegen op dezelfde spoorlijn

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur;

Overwegende dat de afschaffing van overwegen, vooral op reizigerslijnen, de veiligheid van het wegverkeer en het spoorverkeer bevordert;

Overwegende dat overwegen bovendien potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen ten goede komt;

Overwegende dat derhalve de afschaffing van de overwegen, meer bepaald op de reizigerslijnen, maximaal dient nagestreefd te worden;

Overwegende dat de overweg nr. 86, op de spoorlijn 66 Brugge-Kortrijk, te Roeselare, een overweg is van tweede categorie op een reizigerslijn;

Overwegende dat de afschaffing van dezelfde overweg bijdraagt aan het gestelde doel;

Overwegende dat de omleiding van het wegverkeer langs bestaande wegenis en langs overweg nr. 82 gelegen op dezelfde spoorlijn, zoals aangeduid op het plan met nr. 30-32280660-040.623-001, vanuit technisch en financieel oogpunt en op vlak van ruimtelijke ordening de meest geschikte oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen, veroorzaakt door de afschaffing van de overweg nr. 86;

Overwegende dat in die omstandigheden het college van burgemeester...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT